peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


asharele.peperonity.com

(-:ODE TRULIKUI:-)

Odë trolikui
\"gerbiamieji pilieèiai, nepamirðkite laiku...\" Sausio 2d.7.00.Skaudamu protu ir ðirdþia iðspûdinu á darbà... Mano\"golpukas\"lyginëmis dienomis neuþsiveda,todël këblinu á stotelæ nusiteikæs priverstinei kovai be taisykliø.Ir ðtai,nepalaukus net 30min., gailiai stenëdamas ir pûkðdamas(it pensininkas po orgazmo)atbarðka vielabraukis.Rûðkanos þmogystos staèia galva su indënø karo ðûksniais neria á atvirus nasrus ir uþpakalá.Lavinos pagautas pataikau tiesiai á uþpakalá...Kvapas harmoningas ðiai troliko daliai,o ant galiniø sëdyniø iðkilmingai lyg RAMZIO II mumija drybso BIÈas-byvðyj inteligentnij èelovek -kurio sakralinis kûnas oro irgi neoozonuoja.Be to mëðlini kamaðai su kiekvienu posûkiu pieðia rusvø tonø paveikslà ant prispaustos moterëlës kailiniø...Pagarbiai ávertinu smirdinèio Mone stiliø ir iðtiesiu mergaitei iðdurti talonëlá-tuoj pat suþinau,kad ji jau treèia stotelë kaip ne mergaitë,o að-beðirdis gyvulys.Neriu á centrà ir stebiu egoistiðkos meilës scenà-þvitrus vyrukas viena ranka grabalioja rubensiðkos,slapto amþiaus damos sëdmenis(plëðinius?),o kita ranka stropiai britvute pjauna jos taðæ. Dama markstosi ið malonumo,vyrukas irgi-damos piniginë já nuteikia erotiðkai.Palieku patenkintus KIO mokiná ir padëvëtà bajaderæ ir vos spëju laiku atðokti(simboliðkai)-suglamþytas pilietis su palaiminga ðypsena apvemia kaimynà ir maloniai atsipraðo-ið karto jauèiasi,kad inteligentiðkas þmogus...Besibraunant tolyn ásiremiu á kliûtá-lyg ðlagbaumas,orios senutës paradinis skëtis sulindæs á drovaus keleivio subinæ...Drovusis kenèia ir tyli-informuoju,kad norëèiau praeiti- -senutë áprastu,treniruotu judesiu atidaro ðlagbaumà. Að jau beveik priekyje.Èia,uþëmæs 2 sëdynes,stûkso stambiagabaritis, skustas jauniklis. Spuogai ant jo pakauðio primena Gráþulo Ratus.Virð jauniklio,it nendrelë vëjyje,svyruoja prieðistorinë bobulytë.Jauniklis teiraujasi,ar jai skauda kojeles ir,ar jauna bûdama uþleisdavo vietas pagyvenusiems? Iðgirdæs 2 teigiamus atsakymus-màsliai konstatuoja,kad dël to bobulytei kojeles ir skauda...Graudinanti scena,bet að jau prie tikslo-liko tik vienas ðeðëlis prie priekiniø durø-klausiu ðeðëlio ar lips,o ðis teiraujasi koks mano reikalas,ir materializuojasi á kontroliere.Laimei,epilepsiðkai trûkèiojant atsiveria durys,að mikliai su derama gracija spiriu kontrolierei á tarpkojá,ir trolikas gaiþiai iðspjauna mane.Susimàstau,kad pas kontrolieræ kaþkas trakðtelëjo,bet nenustembu-kontrolierës su kiauðiais daþnas reiðkinys... Apsiþiûriu nuostolius.Smulkmenos-tik 3 sagos ir 1 batraiðtis dingæs. Uþtai-kiek áspûdþiø,kiek adrenalino-ir visa tai tik uþ 80 centø. Ðvilpaudamas ir JAU darbingai nusiteikæs,kulniuoju 3 pravaþiuotas atgal stoteles.Plazdena efemeriðka mintis,jog po darbo bus gal dar ádomiau... \"kelelis tolimas,o að labai vëluoju(meluoju)...\"


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.