peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


aivarassss.peperonity.com

pusjoukeliai :)

Dvi blondinës kalbasi:
- Pagaliau mano vyras ëmë á mane þiûrëti rimèiau! Að tikrai iðaugau jo akyse.
- Tikrai? O kaip tu tai nustatei?
- Na, anksèiau jis vadindavo mane pelyte, o dabar vadina þiurke!
******************************

Dvi sraigës kalbasi:
- Þinai, vakar radau vienà toká sodà... Ten tiek kopûstø...
- A, þinau tà sodà. Bet ten labai piktas sarginis ðuo, tu nebijai?
- O ko bijoti? Tas ðuo toks lëtas, kad kol pradës mus vytis, mûsø ten nei kvapo neliks
******************************

Kabo du ðiksnoðparniai. Aiðku, þemyn galvom, kaip ápratæ. Vienas kito klausia:
- Kokia diena buvo baisiausia tavo gyvenime?
- Kai man paleido vidurius...
***************************

Kaip màsto gyvûnai:
Ðuo: "Jis mane maitina, rûpinasi, suteikia pastogæ... Jis yra dievas."
Katë: "Jis mane maitina, rûpinasi, suteikia pastogæ... Vadinasi, að dievas."
**************************

Ar þinot tokià gudrybæ: jei auksinæ þuvelæ padëti ant keptuvës,
norø skaièius padidëja iki penkiasdeðimties
**************************


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.