peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Kruwele anegdotu | cicizz


Kruwele anegdotu
DAr viena nediduke anekdotu kruvele


--------------------------------------------------------------------------------
Velka gruzinas ant peèiø avinà. Kaimynas klausia:
- Kur tu neði tà avinà ? - Tai ne avinas, o kyðis. Avinas institute mokosi.


--------------------------------------------------------------------------------
- Tamsta mokytojau, - sako Petriukas tikybos mokytojui, - vakar tëtis sakë, kad mes
kilæ ið beþdþionës.
- Patylëk, Petriuk! - grieþtai subara mokytojas, - Jûsø ðeimos istorija manæs
nedomina.


--------------------------------------------------------------------------------
Viena ðeðtadiená vaþiuoja autobusu bobutë, ir netyèia uþlipa studentui ant kojos...
- Oi, atsipraðau, að netyèia.
- Per vëlu atsipraðinëti, as jau tau ant nugaros apspjoviau.


--------------------------------------------------------------------------------
Ateina virðininkas pas savo pavaldinius ir sako:
- Yra dvi naujienos: viena - gera, kita - prasta. Kuria pirmiausia sakyti?
Pavaldiniai :
- Pradëk nuo geros.
- Atveþë vagonà prezervatyvø.
Tie dþiaugsmingai:
- Valio! Puiku! O kokia ta bloga naujiena?
- Petras juos su ðakëmis iðkrove...


--------------------------------------------------------------------------------
- Koks nuostabus Jûsø akvariumas! Turbut þuvytëms ten gera.
- Taip. O jei jos pradeda iðdykauti, parodau joms konservø deþutæ.


--------------------------------------------------------------------------------
Kiek tau reikës, kad iðmoktum skraidyti?
- Tiksliai nezinau, gal apie 7 - 8.
- Mënesius?
- Ne, lëktuvus.


--------------------------------------------------------------------------------
Brenda du èiukèiai per sniegà. Pirmasis girdi, kad ið paskos einantis kaþkà þiaumoja.
Domisi:
- Snickers?
-Mnnnn...
- Wrigley ****a?
- Mnnnnn....
-!?
-Thompax.
Komentaras: civilizacija eina.--------------------------------------------------------------------------------
Bëga ðuniukas per dykumà ir galvoja:
- Jei nerasiu stulpelio!, - apsimyðiu!
Tai va kaip su ðuniukais bûna!--------------------------------------------------------------------------------
- Mama, kas yra meilë? - klausia prancûzø mergaitë.
- Dukrele, uþmirðk ðità þodá. Já sugalvojo rusai, kad moterims mokëti nereiktø...


--------------------------------------------------------------------------------
Eidamas per miðkà vilkas sutiko zuiká. Mato - zuikis kaþkà valgo.
- Zuiki, kà tu èia valgai?
- Ðokoladà!
- O kodël taip smirda?
- Jau treèià kartà valgau...


--------------------------------------------------------------------------------
Vienas vyriðkis skundþiasi savo draugui:
- Þinai, nesiseka man gyvenime. Pirma þmona pabëgo su meiluþiu, o antra net nesiruoðia
to More

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.