peperonity Mobile Community
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
New to peperonity.com?
Your username allows you to login later. Please choose a name with 3-20 alphabetic characters or digits (no special characters).

IMPORTANT: Choose your name WISELY as you cannot change it later on! This is due to the fact that we will submit your pages to major search engines so that they can be found properly. 
Please enter your own and correct e-mail address and be sure to spell it correctly. The e-mail adress will not be shown to any other user. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
Stay logged in
Enter your username and password to log in. Forgot login details?

Username 
CAUTION: Do not disclose your password to anybody! Only enter it at the official login of peperonity.com. We will never ask for your password in a message! 
Login
Stay logged in

Share photos, videos & audio files
Create your own WAP site for free
Get a blog
Invite your friends and meet people from all over the world
All this from your mobile phone!
For free!
Get started!

You can easily invite all your friends to peperonity.com. When you log in or register with us, you can tell your friends about exciting content on peperonity.com! The messaging costs are on us.
Meet our team member Marzus and learn how to create your own mobile site!

Awu bhuti | izindabazokubhebhanaAwu bhuti
Bhuti wami
Ubhuti wami lona.Nakuba omama bethu behlukene kodwa ubaba wethu uyedwa.Ingikhonzile ingane kababa jealous down.Ayikhathali ukungivakashela inoma inini.Ngizihlalela endlini yami ye RDP.Ubhuti wami ukhule nomama wakhe ongashadanga nobaba,owami umama owashada nobaba.
Ngeshwa lethu ubaba wethu akasifundisanga.Ngenhlanhla kabhuti umama wakhe eyedwa wakhona ukumfundisa.I problem ka bhuti uyaziphuzela umntakababa.Nami bo ngiyathintathinta nakuba ngingemandla kangako.
Ubhuti nje okhuthele ukungiphathela lenhlobo ye 'wine' engilithandayo.Ama'week end' amaningi uvame ukuwachitha kwami yize eganiwe.Ufika 'Friday' aphuze aze alale emotweni.Ekhaya abasazikhathazi,vele bafonele mina uma bengamboni. U'squeezer' ukhululeka inqaba uma ezwa ukuthi ukumina,nalobaba engithandana naye uma ngithi nginobhuti ukhululeka afe aze athi angimnike iphone bakhulume .
Namuhla i'Friday'. Ubhuti ukwami.Siyaphuza.Angisanakanga nesikhathi.Sihleli phandle nakhu kuyashisa.I tv esendlini iyabonakala uma sivule umnyango.
Bese kungena i'movie' ene'sex'.Siyibuke sobabili.Ngiyezwa ngidakiwe manje.Nobhuti udakiwe.Sengizwa nokukhuluma kwakhe uma ebabona befenda.Ngimuzwe ethi,"Awuzwe!Shiqe!Wawufaka mntakababa."Lapho ngivele ngigegetheke ngithi nje,"Awu bhuti."
Ngisukume ngiyochama.Angisabali kahle.Ngivele ngichame eduze phambi kukabhuti.Ngilehlise iphenti ngiqoshame ngibheke ngakuye.Ngimbone naye esukuma eyochama.Avule uziphu akhiphe uholokoqo lwemamba.Achame angabi nendaba nami.Aze awubambe awuthintithe."Iwuphethe umpipi ingane kababa,uyezwa'',ngisholo ngaphakathi.
Ngisukume lapho ngenyuse iphenti.Ngiqoqe ibhodlela angithengele lona ubhuti ngiyongena endlini.Ngimqhwebe angene endlini.Asondeze isitulo sihlale sibhekane sibuke i movie.Phakathi kwethu kube ibhodlela le'wine'.Ibuye le'scene' ene'sex'.Ngizwe ngaye ubhuti,"Awu mntakababa wawushaya shiqe phakathi."Ngibone nami ukuthi le movie i hot.Ngizwe ingquza yami iba manzi,kodwa ngimane ngithi nje,"Awu bhuti."
Lapho sekuthi angizidlokodle ngomunwe ngizanelise.Manje pho nangu ubhuti.Ngithi nhla ebhulukweni lakhe seliqumbe linjani.Iyashisa le movie eqhanyelisa ubhuti.
."Noma angama kahle abe sexy kanjani angeke akwedlule mntaka baba."kusho ubhuti ngelokudakwa."Awu bhuti."ngiba namahloni nokuqhosha ngaphakathi okuhambisana nokudakwa nokuqhanyelwa.
"Ngiyabona uSbali awumbulali ngendlela mtakababa.Ozakwenu ubashiya kude ngemove uma ngibuka."Ngizwe engiqhoshisa lawomagama,nami ngiphendule."Awu bhuti,nawe uskoni awumbulali ngendlala mntakababa."Ubani yena?Phela sisi saphiwa ekhaya.Silayishile mfana ntombazana,akusiwo amathoyizi la."
"Awu bhuti"Lapho ibhulukwe likabhuti seliqumbe kakhulu ukuqhanyelwa.Nami sengiyenqena ukuthi uzowukhipha angitshengise nakhu sekudakekiwe."Nawe sisi ulayishile mntakababa ngiyazi."Ngithi ngizama ukuyigwema lenkulumo ezongibangela amahloni yize ngidakiwe.Phela ubhuti wami lona."Ngiyazi uzongifihlela mntakababa.Yithi ngizizwele."Ngithi ngisakhamisa ngimangazwa inkulumo kabhuti avele ashutheke isandla phakathi kwamathanga shwi siyobhajwa esibunjini.
Asithi mamfu ngesandla.Ngokumangala ngizame ukuvala amathanga kodwa angikitaze umsunu ephentini.Ngibubule,"Awu bhuti!"Athi impela ukungikitaza isikhashana."Awu bhuti."ngisholo sakuhleba ngizama ukumsusa isandla yize kumnandi.Avele aqaqe uziphu.Akhiphe uhalakasha lomthondo.Ngithi ngizama ukuvala amehlo ngesandla esisodwa,esinye asidonse asibambise umthondo.Asehlise asenyuse emthondweni engathi ushaya indlwabu."Zibonele mntakababa,ungezwa ngokutshelwa."Asho angikitaze umsunu.Ngivele ngiyeke ukuvala amehlo.Ngiwubambe ngazo zombili ngiwuhlube umthondo kabhuti.Sengimanzi te ukuqhanyelwa.Ngiwushayise indlwabu kambalwa,bese ngiwuhluba wonke.Ngiwuxhume emlonyeni.Ngiwumunye umthondo kabhuti.Ngehle ngenyuka nawo bese ngincela ijwabu.Ibubule ingane kababa."Awu sisi!nakho-ke."Iwukhiphe emlonyeni ingehlise iphenti.Ngisahlezi njalo esitulweni.Angivule amathanga.Ngiwathi qheke.Angingenele ngolimi,suka!
Umpetha wangempela lona.Ake aludlalise lona lodwa kwimomozi yami,alugoqoze abuye ancele umsunu nje kuphela.Ngibubule''Awu bhuti...awu bhuti..."Sengiyayibona indlela iya ekubhebhaneni nobhuti.Alukhiphe ulimi, lapho umthondo wakhe usuthe mpo waze wabuka phezulu.Iqhanyelwe ingane kababa.Angivule amathanga kakhulu.Ngilithi qheke igolo.Abambelele abhalanse esitulweni engihleli kuso.Awu awubusheke umthondo ubhuti.Ngimbambe entanyeni.Ngizwe ingquza yami iwumunca wonke umthondo kabhuti ushisa uthi bhe.Siqale sifendane."Awu bhuti."
Awushaye umntakababa umthondo ngizwe ukuthi inkunzi le.Abhalanse kwifloor umthondo awushaye lapho kusuka khona umsunu.Ngimkotele ngemilenze.Afende umntaka baba edla igolo lakubo.Ngisho indoda yami uDlamini ayingibhebhi kanje.Akusemnandi lapho.Ngikhale,"Awu bhuti...awu bhuti...kumnnaaaaaaandi!"
Kube sengathi isitulo siyagenquka.Angijikijele embhedeni.Ngilithi qheke igolo,awubusheke ubhuti."Yehheni bantu!Kanti kumnandi kanjena ukubhejwa ngomthondo wasekhaya.!Yingakho nje izihlobo zingehlukani uma zike zabhebhana."Ngizikhalela ngaphakathi elidla igolo ubhuti.
Sesiyathakazelelana manje.Sibizana ngobhuti nosisi,nomtaka Jotham okuyigama likababa lelo.Ngiyezwa ngiyabhejwa ngempela.Mnandi lomthondo.
"Uyalibhebha igolo ngane kababa....umnandi bhuti...oooh...oooh."Lapho usewubeke emsunwini ubhuti.Ingizwisa ubumnandi bodwa ingane kababa."Ngidla igolo lasekhaya namhla limnandi liwedlula onke.Umnandi sisi..."esho ehefuzela ubhuti efenda ewufaka wonke nami ngilithe qheke igolo.
Awufake ubhuti umthondo uyezwa!Ngikhale wi."Uyadela umfazi wakho bhuti ngomthondo omnandi kangaka."ngikhaliswa ubumnandi."Nawe uyadela usbali igolo elimnandi kangaka oliphethe sisi...ooooh"Lapho sengiyithandele nangemilenze ingane kababa engibhebhayo
Ngizwe ingquza yami sengathi iyanciphana.Umthondo kabhuti usuqine sengathi itshe.Ugcwele phama egolo."Awu bhuti ungayeki ukuzongibhebha.Ubuye njalo mntaka baba.Kunini igolo ngilinika abantu badlale ngalo bethi bayalibhebha ukhona owakithi umthondo."Kuvele kubemnandi kakhulu ngikhale."Oooooooh...weeee....aaaawuuu....bhhhuuutttiii....!"Ngimbambe ngqi ubhuti kugijime into engingayazi umzimba wonke ngichama.Abhonge ubhuti."Aaawwuuu....ooooh mntakababa....sissssiiii!"Asishaye ubhuti isidoda kushise ingquza kubemnandi ngingabe ngisazi noma useyangimithisa.


This page:

Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top