peperonity Mobile Community
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
New to peperonity.com?
Your username allows you to login later. Please choose a name with 3-20 alphabetic characters or digits (no special characters).

IMPORTANT: Choose your name WISELY as you cannot change it later on! This is due to the fact that we will submit your pages to major search engines so that they can be found properly. 
Please enter your own and correct e-mail address and be sure to spell it correctly. The e-mail adress will not be shown to any other user. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
Stay logged in
Enter your username and password to log in. Forgot login details?

Username 
CAUTION: Do not disclose your password to anybody! Only enter it at the official login of peperonity.com. We will never ask for your password in a message! 
Login
Stay logged in

Share photos, videos & audio files
Create your own WAP site for free
Get a blog
Invite your friends and meet people from all over the world
All this from your mobile phone!
For free!
Get started!

You can easily invite all your friends to peperonity.com. When you log in or register with us, you can tell your friends about exciting content on peperonity.com! The messaging costs are on us.
Meet our team member Marzus and learn how to create your own mobile site!

A SMALL PARTY | izindabazokubhebhanaA SMALL PARTY
A real small party
Ngangiyihlele kahle leparty.Akukho nokutheni ngaphandle kwe boerewors ne stiff pap.Iwayini elinongozelayo kanye nodrink.Ngijabulele ukuvakashelwa umkhwekazi wami ku 2 room engihlala kuwo nomfazi wami nezingane zami ezimbili.Akamdala kakhulu umkhwekazi wami ngoba una 45 mina 30 umkami 28.
Siyiqale ibraai yethu selishonile ilanga.Inyama nakuba siyidlile kodwa iwayini elinongozelayo liyayithatha indawo yokuqala.Umkami akaphuzi kodwa namuhla uthathe mawala,nakhu useqala nokuhlabelela.Umkhwekazi wami usekhululekile,akasangesabi.Sonke sesihleli endlini ekamelweni okuyikhishi kulo.Yiyona futhi umkhwekazi azolala kuyo.Kufike isikhathi sokuba umkhwekazi ayogeza ngiphoqeke ukuba ngiphume.(isaqhubeka.)
Ngingayi ekamelweni lokulala kepha ngiye phandle ngiyochama.Ngibuye sengiyenda ngiye ngibhalanse ngodonga ewindini elisekhishini.Ngiyame ngewindi amehlo ngiwaphose ngaphakathi esikhaleni esincane lapho okuphenyeke khona i curtain.Ngiboneni ngamehlo ami.Umkhwekazi wami usekhumule usendishini kwazise ibathroom ayikabikho.Ugovozile uwasha
Imomozi."Awu madoda kodwa abantu bangathini uma bengangibona ngigila lemikhuba ngipopola umkhwekazi?"Ngizibuza ngedwa.Asho alihhudle ngendwangu yokugeza umkhwekazi wami.Imfukumfuku yezinza zikamkhwekazi ngiyibone kahle.Cha ulayishile bo umkhwekazi wami,isibumbu esingaka!Aphume endishini azesule ngethawula elikhulu umzimba wonke.
Ngisuke ewindini ngiyongena endlini.Umfazi wami uselele zwi okokudakwa.Izingane zilele eduze komkhwekazi.Uyahushuzela ngende inight dress.
Ngihlale phansi kwifloor ngithi moto iwayini.Umkhwekazi wami angene ngomhusha we nightdress engutsheni ziye.Kuthi cwaka endlini sekusele mina ne wayini.Ngithi moto bese ngisukuma ngiyocima ugesi.Inhliziyo yami inamathele ewayinini engilishiye eduze nomkhwekazi wami.Ngibuyele lapho likhona ngifike ngihlale phansi yize sekumnyama endlini.
Ngithi moto iwayini bese ngilala cu eduze kukamkhwekazi wami.Ngisondele.Ngiphenye ingubo ngingene ngaphakathi.
"Ayi bo kuzothiwani ngilala nomkhwekazi engutsheni eyodwa?"ngizibuza mina."Qhubeka ingani vele udakiwe."sekusho ingqondo yewayini.
Ulele ngecele ungifulathele umkhwekazi wami.Ngimphulule ama'hips',kuthi nya.Ngibone ukuthi akangizwa.Kancane kancane ngenyuse umhusha we night dress.Ngikhiphe umthondo osufile ukuqhanyelwa."Kodwa nkosiyami uma umkhwekazi wami engavuka ababaze lemikhuba engiyenzayo ngingaba yini amahloni!"
"Suka uyothi ubudakiwe ucabanga ukuthi ubulele nomfazi wakho."ngiphendulwa iwayini."Kodwa ihlazo elingaka!"ngisholo phansi ngaphakathi ngiphendula iwayini eselingigilisa imikhuba engingayicabangi ukuthi ngingake ngiyenze ngelinye ilanga.
Ngithi ngisacabanga kanjalo umthondo wami uthinte ezansi nesibunu somkhwekazi wami phakathi kwamathanga.Ngethuke kube sengathi buyasa utshwala.Ngizwe sengathi iyavuleka lemilenze engibeke kuyo umthondo.Kanti umkhwekazi wami useluzwile uphondo lukabhejane."Awu kodwa ngizoba yini."Ngithi ngingakaligwinyi ahlehle ngezinqe umkhwekazi uye usho phakathi umthondo.
Ngizwe igolo likamkhwekazi elimanzi nelishisayo liwumunca wonke umthondo wami uye uthi bushe wonke.Siye siqume sobabili kanyekanye nomkhwekazi."Mmmh!"Kuqale yena ukufenda umkhwekazi.Afende ngimlekelele.Sifendane impela.Umunwe wami ngiwukopelise ngimdlalise umsunu ngibe ngimudla ngemuva."Mmmh awu we!"kunanela umkhwekazi."Mmmh oooh.!"kwenanela mina ngizwa igolo likamkhwekazi limnandi.
Ngifunde kwezami ukuthi umkhwekazi lona ngenkathi ngimphenya i night dress ubezwa futhi eqhanyelwe eselinde umthöndo womkhwenyana.Nakhu igolo lakhe limanzi.Ngiwukhiphe kusemnandi naye ebubula.Ngimphendule ngimbhekise phezulu.A'responde'umkhwekazi wami.Ngibe ngaphezulu yena abe ngaphansi.Ngiwufake umthondo egolo lomkhwekazi."Awu we ...awu we....!"Ngimbhebhe umkhwekazi.Impela ukhamba lufuze imbiza.
Ahlanganise amathanga umkhwekazi nje ngomfazi wami uma ngimbhebha.Ngenze lokhu engiye ngikwenze uma ngibhebha umfazi wami. Ngiwushaye emsunwini,ngiwugudle ngiye ngifike ezansi nawo.Lapho ngibhalanse ngenyuke, bese kube sengathi ngigwabula igolo nomsunu.Lapho avele ahayize umkhwekazi wami.
"Awu ...awu ...awu... weeeee....kumnandi mkhwenyana.....!"Vele kucace ukuthi uyabonwa ukuthi ubhejwa yimina ayi umukhwe wami.Ngimfake ulimi emlonyeni,anqaphaze angavumi.
Impela angibikele umkhwekazi wami."Kumnandi...awu we...mkhwenyana uyayenza lento.Ingane yami ayilahlekanga.Awu uyabhebhana mani!Kunini ngagcina ukuzwa ubumnandi obunje!Ngisho umkhwe wakho ubaba walengane umedlula kude ngokubhebhana."esho ehefuzela efenda.
Ngiwushaye umthondo.Ngizwe ekhala engibamba engiqinisa.Ngimfake ulimi ngimuncele umkhwekazi wami.Ngimhlebele endlebeni."I love u."''Oooh....oooh..."ngingabe ngisazi noma uvuma engikushoyo noma uzwa umthondo
Ngithathe imilenze yomkhwekazi wami ngiyibeke emahlombe.Ngingayishintshi ipetion yokubhebha.Ngiwushaye wonke ugudle umsunu.Uma ufika ekugcineni ngigwabule igolo nomsunu.Ngiwubeke enhla ngasesinyeni.Ngimbhebha umkhwekazi.
Akhale kakhulu."Awu kumnandi ngiyachama manje."Ngimuzwe edlikizela akhihle esikaNandi."Ooooh ....aaaaawwwuuu..,,!."Nami ngifende ngisheshise.Ngizwe engingakwazi ukukuchaza.Ngimnkönkoshele umkhwekazi wami."Awu mama kumnandiiiii_..."ngisho ngichamela igolo mkhwekazi.Impela umkhwekazi wami akangikhohlwa nanamuhla. Ngisambhebha ngisho emahhotela.Uthi ufuna umthondo omnandi obhebha indodakazi yakhe.


This page:

Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top