peperonity Mobile Community
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
New to peperonity.com?
Your username allows you to login later. Please choose a name with 3-20 alphabetic characters or digits (no special characters).

IMPORTANT: Choose your name WISELY as you cannot change it later on! This is due to the fact that we will submit your pages to major search engines so that they can be found properly. 
Please enter your own and correct e-mail address and be sure to spell it correctly. The e-mail adress will not be shown to any other user. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
Stay logged in
Enter your username and password to log in. Forgot login details?

Username 
CAUTION: Do not disclose your password to anybody! Only enter it at the official login of peperonity.com. We will never ask for your password in a message! 
Login
Stay logged in

Share photos, videos & audio files
Create your own WAP site for free
Get a blog
Invite your friends and meet people from all over the world
All this from your mobile phone!
For free!
Get started!

You can easily invite all your friends to peperonity.com. When you log in or register with us, you can tell your friends about exciting content on peperonity.com! The messaging costs are on us.
Meet our team member Marzus and learn how to create your own mobile site!

Imfihlo yomndeni | izindabazokubhebhanaImfihlo yomndeni
Sezikhulile izingane zomfowethu engimelamayo.Amawele.Umfana nentombazane.Ababuzwa ukuthi bangakwabani.OShandu ngqo,oMbatha ongeke ubaphike.Uyazithanda umfowethu izingane zakhe.Kuyena ziyikho konke.

EmaMbatheni umuzi omkhulu.Thina nomfowethu siganiwe.Ezami izingane zindala kunezikamfowethu.Kumthathe isikhathi ukuthola lezizingane.Yingakho ezikhonze kangaka.

Indaba iqale ngibuya enkonzweni.Ngedlule ngiye endlini enkulu lapho ngibizwe khona izalukazi zalapha ekhaya.ULaMbikiza,ukaMabika noMaMyeni.Ngingene ngiziphethele iBhayibheli.

'Ubizwe yithina Mbekezeli singomama omkhulu bakho.Sithi awu nakhu umuzi kaShandu ufa ukhona!'Lingidide lelogama.Anqake inkulumo uKaMabika.'Impela Mbekezeli ufile umuzi.Uyabona nawe umfowenu nomakoti wakhe uMaMncwango baneminyaka beshadile,kodwa do ichwane.Umuzi onjani-ke ongenangane?'Ngiphendule manje.'Phela ingane uyayiphiwa iNkosi.Akucala ukungabi nangane emshadweni.'Aphendule uLaMbikiza.'Onecala uwena obukelela umfowenu umuzi ufa.'Ngimane ngixakeke ngibe nokunengwa,kodwa ngingakukhombisi.

'Ngicela bomama omkhulu ningichazeleni ngoba angiqondi kahle ukuthi ningibizeleni.Nithini kimina.'Aqale uMaMyeni,'Umakoti usezame konke okusemandleni ukuthola umntwana.Kunhlanga zimuka nomoya.Kahle kahle inkinga ingakumfowenu...'Ngimngene emlonyeni.'Nibona ngani ukuthi inkinga ikumfowethu?'Aphendule uKaMabika.'Umakoti uyakhuluma.Angeke aze akhulelwe uma induku yomuzi isheshe iwe elawini,noma ibhocobale ubusuku bonke bulandelana.Uyafa phela umntanomuntu indlala eganile!'Axhume uLaMbikiza.'Yingakho nje abantwana bengaveli.'

Ziyendlale lenkulumo yazo lezizalukazi.Nakuba nginamahlonyana okuxoxa kanje nabo kodwa ngibuze.'Manje bomama omkhulu nithi mina angenze njani?Yini engingasiza ngayo ngoba phela inkinga kamfowethu lena,kodwa ngizwa sengathi nisola mina?'ULaMbikiza,'Nguwena phela Shandu ongaxazulula lenkinga ulekelele umakoti athole ingane.'Ngimane ngithule kube sengathi angizwa kahle noma ngiyaphupha.'Lomuzi wakhiwa yinina zingane zethu ungafi.Omakoti laba bazokwakha wona lomuzi kaShandu.Uma sebekhona mlekele phela umfowenu wande umuzi kaShandu.'Ngiphendule manje.'Mina bomama omkhulu angisiye udokotela.Okungenziwa ukuthatha umfowethu nomakoti baye kudokotela.'Abese ephendulile uMaMyeni.'Sekwazanywa kudala lokho.Njengamanje kudingeka ingane.Nguwena okumele ubeke leyongane.'Ngikhamise iBhayibheli liziwele.Zihleke lezizalukazi.
Kodwa mikhuba mini engiyitshelwa abantu abadala.Bathi angiyodla umfazi womfowethu!'Nisho ukuthi angiyolala noMaMncwango?'Baphendule kanyekanye.'Nje!!!'Ngithi ngiyababheka ngithole ukuthì baqinisile.'Niyabona bomama omkhulu ngiyakholwa mina.Lawomanyala angeke ngiwenze kumfowethu.Nomkakhe uMaMncwango angathini ezwa into enje!'ULaMbikiza aphendule.'Siyakholwa nathi Shandu.Asikuphazamisi futhi ekukholweni kwakho.Lapha sakha umuzi wakithi.Mayelana nokuthi uMaMncwango uzothini.Khohlwa.Sesiqedile inkulumo naye.Sesilinde wena uvume wakhe lomuzi wamaShandu.'Isiyangisinda nami lenkulumo.'Kodwa lento eningenzisa yona niyisuselaphi?'UMaMyeni aphendule.'Kwakuvele kwenziwa kanje uma indoda ingazali umfowabo ekhona.Umakoti wayehamba ayotheza.Umfowabo wendoda afike amqede ehlathini.Uyoze akhulelwe umakoti.Azale ingane yakhona emndenini.Noma ingafana nomfowabo bayelamana nje.'Ingimangaze lemfihlo yezalukazi.'Manje akusikho ukuphinga lokho?'Bangiphendule.'Ukuphinga ukufeba komuntu eganile azale amavezandlebe.Lapha unikwa umndeni uthi hlaba udle.Nengane futhi kuzokube kuwuShandu ngqo.Akusilo ivezandlebe.Kuphela nje umfowenu nomkakho kumele bangazi lutho ukugwema umsindo.Umakoti womfowenu usevumile kithina.Sekusele wena uhlabe udle.Kanti ngabe ngawani amasende la uma ningasalungisi imizi yoyihlomkhulu ngawo?Seniyoze niyofohla imizi yabantu ngawo.Nehluleka ukuwasebenzisa egcekeni!.Yeka ukuba ngilengisile.Ngabe uyawubona umsebenzi wamasende nompipi ukuthi yini.'Angisancengwa sezifudumele izalukazi zifuna ngiyodla umfazi womfowethu.'Ningayibulali ngendlala Mbekezeli ingane yomuntu ninompipi namasende egcekeni.Umfazi wenu lona.Akalotsholelwanga khona ukuzobukwa.Uma umfowenu ehluleka mnike izinto zakhona.Ijabule ingane yomuntu.Igone nomzukulu'

Awu ngingene endlini yomfowethu njengokuyalelwa umndeni.Owami umfazi usemhlanganweni wesikole.Umfowethu uthunywe yizo izalukazi lezi kwababomncane.Uyoze abuye sekuntambama kakhulu nge transport yokugcina.Ukhohliwe ukhohlwe izalukazi.Kuzihlalise ngaphansi kwesihlahla nje kugadile ukuba singaphazamiseki noMaMncwango umka mfowethu.

Ngimfice esengilindele umkamfowethu.Usesekamelweni.Uma ngithi'knock knock Athi ngingapha esho ekamelweni.Ngithi ngiyangena ngimfice ehleli phezu kombhede.Ukhumulile usele ngepitikoti elimhlophe nobra omhlophe.Uhleli wenebe embhedeni.Athi ukulenyusa ipitikoti amathanga amhlophe ahlale obala.Kucime izibani kimina.Umthondo vele ulifukule ibhulukwe''same time".Akukho kuqala ngesingeniso lapha.Yonke into ihleliwe izalukazi eziphandle.

Ngiziphose embhedeni womfowethu sengifile ukuqhanyelwa.Ngimkhave angabi nencane inkinga.Sincelane nomfazi womfowethu.Angibambe ipipi eliqhanyelwe.Nami ngehlise isandla siye esibunjini.Mamo!!!Akalifakile iphenti.Iminwe yami ngiyifake engquza.Ibuye imanzi bese ngidlalisa umsunu.'Mmmmmh...Ooooooh!!!'Kububula umfazi womfowethu.Akukhulunywa lapha.Nami ngilokhu ngiphefumulela phezulu ukuqhanyelwa.Angiqhaqhe izinkinobho ze"shirt"ngokushesha.Ngimbhebhe ngeminwe.'Awu!Awu!Awu!'Akhale umfazi womfowethu kube sengathi sengimudla ngomthondo ngempela.

Angiqhaqhe uziphu webhulukwe ngomkhulu umjaho lona.Ngiyabona uyijahile imbhebho.Linele lingaphuma ibhulukwe ne "under"awubambe ngqi umthondo.Lezozandla ezithambile,zintofontofo zishisa futhi ziwenze umthondo wami uqine ube ugodo.Avele aqhekeze ingquza umkamfowethu.Aziqondisele yena umthondo egolo.Ngimgibele.Ungene umthondo kushise kamnandi.Kasithi vu njalo omunye komunye.Ukuquma nokuphefumulela phezulu kuphela.

Afende zisuka umkamfowethu madoda!Uma sifendana ngizwe isibumbu sikaMaMncwango sithi thaqa! thaqa!Amasende aze athi ne ezindebeni zegolo.Ngizwakale sengibubula ngikhuluma okokuqala.'Aaaaa...awu umnandi mfazi womfowethu!!!'Nami angisazenzi.Imnandi leyangquza.'Wooo...aaaaah...ushaye lapho Shandu kumnandi!.Sifendane ngamandla manje usengithandele nangemilenze.Siyancelana''strong".Izandla zami ngizifake ngaphansi kwezinqe ngazisondeza.Ngifuna ukubuzwa bonke ubumnandi begolo.Sengimgijima onke amakhona umfazi womfowethu.Ngimuzwe ekhala kakhulu.'Aaaaawu ngiyachama nkosiyami.Kunini ngagcina ukuchanyiswa indoda!Yeeeeeeeeee...!!!!'Anginkonkoshele,angithandele nangemilenze.Adlikizele akhale wi izinyembezi.Ngiwuthi,Ngci!Ngci!Ngci!Wonke umthondo engquza.Isishwapha ngisimince sonke.


This page:

Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top