peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


varzts.peperonity.com

!!!merfis!!!
Merfio dësniai:

Lëktuvo dësnis: jeigu jûsø lëktuvas vieluoja iðskristi ,lëktuvas kurio jûs norëjote skristi iðskrenda laiku.

...............................................................................................................

Treèias Dþonso dësnis: Þurnalo kurio jûs nerandate buvo bûtent tas straipsnis kurio jums reikia. To pasekoje jus suþinote kad jûsø draugai ji pametë neturëjo arba neranda

...............................................................................................................

Veiksmas daþniausiai vyksta ten kur jø ir taip netrûksta

...............................................................................................................

Lëktuvas vibruoti pradës tada , kai stiuardesë iðneðios kava

...............................................................................................................

Gretima eilë kur jûs stovit juda visada greièiau nei jûsø

...............................................................................................................

Katës dësnis: Kai tik katë atsigulë ant jûsø keliø ,ir pradëjo snausti jums bûtinai reikalinga atsikelti ið vietos

.............................................................................................................

jei staiga þmona ima atsipraðinëti uþ maþiausia menknieká ,tai reiðkia kad greitu metu tokie jos veiksmai gali pareikalauti nemaþø aukø.

............................................................................................................

dël mylimos moters galima netik gyvybæ atiduoti, bet netgi su ja ir susituokti

...........................................................................................................

Jei þmona tyli geriau jos nepertraukinëti

............................................................................................................

Nesakykit man kà að turiu daryti, ir að nesakysiu kur jûs turit eitiThis page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.