peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

-=anegdotai=- | x2xdjx2x


-=anegdotai=-
Vakar ið ryto pas mus dirbo dujininkai, paskui - santechnikai. O vakare atsivilko uoðviene ir galutinai pagadino ora...
--------------------------------------------------------------------------------
Neatideliok rytdienai to, ko ið viso nesiruoði daryti!
--------------------------------------------------------------------------------
Jei jus kamuoja nemiga, iðgerkite laisvinamuju. Nemiga nepraeis, bet bent jau bus kuo uþsiimti.
--------------------------------------------------------------------------------
Progresas padare rozetes neprieinamomis daugumai vaiku. Mirðta tik gabiausieji.
--------------------------------------------------------------------------------
Pirksiu Paberþe kiauðinius. Abu.
--------------------------------------------------------------------------------
Paskutinis juokiasi tas, kas iððauna pirmas.
--------------------------------------------------------------------------------
Anksciau Petras gyveno prieðais kapines, o dabar - prieðais savo namus.
--------------------------------------------------------------------------------
Klaida - tai teisingas sprendimas, priimtas, esant neteisingoms aplinkybems.
--------------------------------------------------------------------------------
-Jonai, o ko gi tu man geliu niekada nepadovanoji? -O kam? tu gi dar gyva!
--------------------------------------------------------------------------------
Jei moteris staiga nutilo, vadinasi, ji nori kaþka pasakyti.
--------------------------------------------------------------------------------
O kokia jos figura! 90-60-90! Ir tai tik veidas!
--------------------------------------------------------------------------------
Lietuviu mokslininkai neseniai nustate, kad virð Vilniaus pakibe nemalonaus kvapo dumai - tai ne gaisro durpynuose padarinys. Greiciau tai susije su paskutiniu metu labai atpigusiais þirniais.
--------------------------------------------------------------------------------
Kai nuvaþiuoja stogas, atsiveria dangus...
--------------------------------------------------------------------------------
Kai man bloga, atvaþiuoja greitoji, o kai gera - policija!
--------------------------------------------------------------------------------
Kai tu kalbiesi su Dievu, tai vadinama malda, o kai Dievas su tavimi - ðizofrenija?
--------------------------------------------------------------------------------
Dykumose smelis ákaista taip, kad jame galima iskepti kiausinius. Todel kupranugariai turi ilgas kojas.
--------------------------------------------------------------------------------
Kuklumas - tai ne trûkumas. Tai privalumu nebuvimas!
--------------------------------------------------------------------------------
Kaktusas - tai gyvenimu nusivyles agurkas.
--------------------------------------------------------------------------------
Vegetarai nevalgo gyvunu. Jie tiesiog suryja ju maista!
--------------------------------------------------------------------------------
Jei abejoji, kad tylejimas - auksas, vadinasi, dar neturejai uosvienes!
--------------------------------------------------------------------------------
Kiekvieno vyro gyvenime ateina momentas, kai ðvarias kojines paprasèiau nusipirkti.
--------------------------------------------------------------------------------
Dirbtinis intelektas - tai niekis, palyginus su naturaliu kvailumu.
--------------------------------------------------------------------------------
Zinokite, kad kaimynu nelaimes - tai ne vienintelis malonumas. Yra ir kitu.
--------------------------------------------------------------------------------
Eina du "kyslotnikai". Vienas su spalvotais raisteliais, kitas irgi i galva gaus.
--------------------------------------------------------------------------------
Jeigu jusu dantys geltoni, prie ju gerai tiks rudas kaklaraistis.
--------------------------------------------------------------------------------
Ar pastebejote, kad Lietuvoje veisiasi bjaurus þali þmogeliukai? Daþniausiai jie iððoka tiesiog ið niekur, ir mosuodami dryþuotomis lazdelemis, stabdo pravaþiuojancias maðinas.
--------------------------------------------------------------------------------
Skelbimas laidotuviu biure: "Reklamine akcija - per vienerius metus pirkite du karstus ir gaukite vaikiðka karsteli nemokamai!"
--------------------------------------------------------------------------------
Lifte uzstrigo du seksualiniai maniakai. Kol kas rezultatas 1:1.
--------------------------------------------------------------------------------
Moteris reiktu nesioti ant ranku, taèiau daznai jos uzlipa ant sprando.
--------------------------------------------------------------------------------
Genetinis paradoksas: moterys turi genialius vaikus, nors ju vyrai - tikri idijotai!
--------------------------------------------------------------------------------
Skelbimas: Prisiekes viengungis susipaþintu su negrazia, kvaila, ikyria ir vaidinga moterimi - isitikinimu sutvirtinimui.
--------------------------------------------------------------------------------
Ar zinote, kad amzina meile trunka vidutiniskai tris menesius?
--------------------------------------------------------------------------------
Jei galvoji, kad valdziai á tave nusispjaut, pabandyk nors karta nesumoketi mokescio!
--------------------------------------------------------------------------------
Moteris 10 metu bando pakeisti savo vyro iprocius, o paskui skundziasi, kad tai jau ne tas zmogus, uþ kurio ji istekejo.
--------------------------------------------------------------------------------
Merginos pirmiausia negalvoja, o paskui galvoja, apie tai, kodël jos negalvojo, kai reikëjo galvoti.
--------------------------------------------------------------------------------
Ar þinote, kad vyras, perkantis dvi dëþes alaus, moka rûpintis ateitimi?
--------------------------------------------------------------------------------
Ar gyvenimas graþus, ar èia tiesiog að toks mazochistas?
--------------------------------------------------------------------------------
Skelbimas: "Ieðkau darbo. Uþmirðau, kur jis yra."
--------------------------------------------------------------------------------
Pingvinas - tai apsirijusi kregþdutë!
--------------------------------------------------------------------------------
Patyræs gydytojas stomatologas maloniai kvieèia pacientus bandymams.
--------------------------------------------------------------------------------
Uoðvienë prarijo 5 litus. Smulkmena, bet vis vien malonu...
--------------------------------------------------------------------------------
Parduodu pelà. Optinæ. Su taikikliu.
--------------------------------------------------------------------------------
Ðokis - tai vertikali horizontalaus troðkimo iðraiðka.
--------------------------------------------------------------------------------
Meilë akla, vestuvës - atveria akis.
--------------------------------------------------------------------------------
Sàþinës priepuolio metu...
--------------------------------------------------------------------------------
Duokite studentui atramos taðkà ir jis... uþmigs.
--------------------------------------------------------------------------------
Ar þinote, kad þodis "ne" - tai vis dar pati efektyviausia apsauga nuo nëðtumo.
--------------------------------------------------------------------------------
Moteris - kaip kalkuliatorius: prideda problemas, atima laika, daugina iðlaidas ir dalina turtà.
--------------------------------------------------------------------------------
Paradoksas: laikrodis gali eiti gulëdamas ir stovëti kabodamas.
--------------------------------------------------------------------------------
Vietoj to, kad prasyti ir þemintis, geriau nukniaukti ir tylëti.
--------------------------------------------------------------------------------
- Kai að þiûriu á saule, matau tave; kai að þiûriu á mënulá, matau tave; kai að þiûriu á jûrà, matau tave. Gal gali pasitraukti?
--------------------------------------------------------------------------------
Skrenda du kosmonautai atviru kosmosu ir þaidþia. Ið nusirenginëjimo.
--------------------------------------------------------------------------------
Atsibusti anksti - tai dar nereiðkia, kad su gaidþiais!
--------------------------------------------------------------------------------
Skelbimas: pigiai parduosiu meðkeres, pripuèiamà valtá, þvejo kostiumà, kitus þûklës árankius. Skambinti telefonu 223322, jei ragelá pakels vyras, pasakykite, kad ne ten pataikëte.
--------------------------------------------------------------------------------
Gerai, aiðkinu tau pirðtais: viduriná matai?
--------------------------------------------------------------------------------
SMS praneðimas á mobili telefonà: Petrai paskambink man á ten, á kur tu vakar mane pasiuntei.
--------------------------------------------------------------------------------
Uoðvienë - tai kaip lobis: ramiausiai miegi, kai jis uþkastas giliai po þeme.
--------------------------------------------------------------------------------
Lipdukas ant masinos galo: "Nevaþiuok paskui mane - að pasiklydau!".
--------------------------------------------------------------------------------
Gyvenimas - kaip pianinas: juoda, balta, juoda, balta, juoda, balta... ir dangtis.
--------------------------------------------------------------------------------
Ipochondrikas - tai þmogus, kuris jauèiasi gerai tik tada, kai jauèiasi blogai.
--------------------------------------------------------------------------------
Iðsiblaðkymas - tai sugebëjimas þmonai ið komandiruotes parveþti auksine apyrankæ, o meiluþei - neðvarius baltinius.
--------------------------------------------------------------------------------
Pusë politiku nieko nemoka daryti. O likusi pusë daro bet kà.
--------------------------------------------------------------------------------
Uþraðas ant mikroskopo: "Padarai, kuriuos matote ið tikro daug maþesni ir maþiau pavojingi, nei jums atrodo".
--------------------------------------------------------------------------------
Jei nuotraukà albumas plonas ir maþas, o nuotraukytë jame tik viena, o ir ta - labai maþa ir baisi, vadinasi tai pasas!
--------------------------------------------------------------------------------
Buvo taip tamsu, kad net kai uþdegë degtukà, jo nesimatë...
-----------------...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.