peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

sms3 | zetawap


sms3
Tuk tuk.. ateina sapnas pamazu. Ar dar nemiegi? Negrazu! Pabegs dar sapnas link lauku ir nezinosi, kaip smagu pabusti po saldziu sapnu... Mars i lova!! LABANAKT
--------------------------------------------------------------------------
Jei bûèiau angeliukas ir gyvenèiau danguje tai þinoèiau kà tu myli ir kas vaikðto pas tave.
--------------------------------------------------------------------------
Kai nuotaikos nera, ir muzika prasta, ipusti kyla noras - labai labai nedoras.. shio wakaro gale - ipusime drauge.. ipusime tik karta, sakydami - "dar karta".. ipusime truputi, sakydami - "bishkuti".. wisi tada gules, skanduodami - "ZOLES"!!!
--------------------------------------------------------------------------
Linkiu, kad laimës bûtø pilnos kelnës, kad ðnapsà gertum kibirais, kad kelio nepastotø velnias, o lëktum tik baltais arkliais.
--------------------------------------------------------------------------
Kalëdos per þemæ ateina - tai amþiø smiltelë maþa... Lai neða tau laimæ ir dþiaugsmà, kartø su kiekviena diena. Linksmø Ðvenèiø.
--------------------------------------------------------------------------
Atsigulu, uþmerkiu akeles, ir sapnai uþlieja jau mane. Pirmam kaip visad tu... antram jau að.. treèiam - abu kartu:) Kur ðypsomës, juokaujame drauge.. LaBaNaKtUkAs..
--------------------------------------------------------------------------
Pasaulis, jis Meilës aukðtai pakylëtas, be Meilës pasaulis tik gaublio skeletas.
--------------------------------------------------------------------------
Meilë - velniðkas þaidimas, Meilë - geras iðradimas, Meilë - þudo, Meilë - bara, Meilë - á kapus nuvaro.
--------------------------------------------------------------------------
Kai sniegas bus juodas, o varna balta, tada mûsø meilë jau bus uþmirðta!
--------------------------------------------------------------------------
Meilë pasaulio duktë, ji pas mus ne tyèia uþklysta, meilë ðvelnumo gëlë nuo menko vëjelio nuvysta.
--------------------------------------------------------------------------
mylëjai tu merginà, dabar tu myli kità, o ta kurià mylëjai tu perpisai su byta!
--------------------------------------------------------------------------


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.