peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


anekdotai.peperonity.com

>>neweike<<

I laukianti taksi ivirsta girtas vyriskis:
-Kur jus vaziuosite?-klausia taksistas.
-Koks jûsø reikalas?-uzsigavo vyriskis-Prasome vezti..

Suvalkietis pardavinëja pigius kotletus ið putpelës. Pamatæs já þemaitis stebisi:
-Kaip tu taip pigiai pardavinëji? Juk putpelë tokia brangi!
-Ne tokia ir brangi-, atsako suvalkietis,- kai per puse su arkliena maiðai. Vienas arklys - viena putpelë, vienas arklys - viena putpelë..

Uþeina asilas á uþeigà:
-Man praðome 20 gramø degtinës.
-Kodël tiek maþai?
-Man tik dël kvapo, o kvailumo man ir taip uþtenka.

Restorane padavëjas neða antrà patiekalà ir pirðtu prilaiko kotletà. Tai pamatæs klientas pradeda bartis, o padavëjas sako:
-Ar jûs norite, kad kotletas dar kartà nukristø?

Deputatø suvaþiavime pasisako Breþnevas:
-Draugai, jûs manote, kad að èia skaitau ið popieriaus kablelis, ne, jûs labai apsirinkate, taðkas.

Tualete studentas ákðæs rankà iki peties maiðo po Ð...
Áeina kitas:
-Supranti, ðvarkà átraukë..
-Tai kà, kai iðtrauksi tu já dëvësi?
-Ne, bet ðvarko kiðenëje sumuðtinis buvo.

Aistute, tu padarei ne visus namø darbus!!!
-Nepykite, mokytoja, pertrauka buvo labai trumpa.

Ðeimininkë skambina elektrikui:
-Vakar að jûsø praðiau ateiti ir patvarkyti skambutá.
-Að buvau pas jus! Atëjau, paskambinau, niekas man durø neatidarë ir að iðëjau.

-Mama, jei nenupirksi man ledø, kai gráðim namo troleibusu, að tave vadinsiu senele...

Eina þmogus gatve – mato paèiame stulpo vrðuje kabo lapelis. Vaikðto aplinkui – niekaip negali perskaityti, kas paraðyta. Uþlipæs á stulpà perskaitë – atsargiai –Daþyta!!

-Pertiuk, kiek yra Dievo ásakymø?
-Deðimt
-O kas bus jei vienà sulauþysi?
-Liks tik devyni

-Mano uoðvë – tikras angelas :)
-O manoji dar gyva...

Durniai raðo laiðkà namo:
“Gyvename labai gerai, valgome, miegame, bet svarbiausiai turime baseina. Ten mes plaukiojame, nardome, skaë jei bûsime geri, tai ir vandens prileis...”

Èiukèius vedë prancûzæ, bet po savaitë skiriasi.
-Kodël? – klausia teisëjas.
-Kad labai jau ji neðvari – á dienà po tris kartus prausiasi... (man tai pora kartø metuose uztenka)

Jauna panelë iðsigandusi, naktá eina per kapines. Pamato kapinëse þmogø:
-Sveiki, ar negalëtumëte manæs per kapines palydëti?
-Taip, þinoma, beje, kai að gyvas buvau, tai irgi bijojau per kapines naktá eiti..

Biologijos mokytoja:
-Petriuk, kai að pasakoju apie bezdþiones, tai tu ziûrëk ne pro langà, o á mane!

Petriuko paklausë, ar jis gali prisiminti savo gyvenimo paèius laimingiausius 5 metus.
-Þinoma, tai buvo tada, kai að mokiausi pirmoje klasëje.

-Petriuk, kiek yra Dievo ásakymø?
-Deðimt.
-O kas bus, jei vienà sulauþysi?
-Liks tik devyni.

Klase.Rasinys apie ziema.Petriukas;Ziema.Ezeras uzsalo.Ant ledo vilkaidulkinasi.
Mokytoja:Oi petriuk nepatogu kaip...
Aisku nepatogu, letenos tai slidineja

Petriukas kaip visuomet sedi gale.Mokytojas klausia:
-Vaikai, kiek bus du kart du?
Visi tyli. Mokytojas parso Petriuko, kad atsakytu.Petriukas:
-ka sakot tamsta mokytojau?
Mokytojas:
-Kiek bus du kart du?
-Tamsta mokytojau, vyksta pamoka nieko cia gale nesigirdi.
-Kaip tai nesigirdi, na apsikeiskime vietomis ir tu manes klausk.
Apsikeicia vietomis Petriukas klausia:
Tamsta mokytojau kada baigsit vaiksciot pas mano mama?
Mokytojas:
-Ka sakai?
-Kada baigsit vaiksciot pas mano mama?
-Ziurekit vaikai tikrai nieko nesigirdi...

Petriukas pirma karta nuejo i mokykla. Visi namiskiai laukia jo sugriztant. Sugrizo Petriukas ir sako: Nemoksos jus visi! Gandras mane atnese! Kopustuose mane suradot kurgi ne. Siandien as suzinojau is kur as atejau i si pasauli, o rytoj suzinosiu, kaip ten patekau

Mokytoja klausia Petriuko; - kas toliau,menulis ar afrika? - aisku afrika toliau,nes menuli tai matome,o afrikos ne(paaiskino Petriukas)

Petriuko mamos monologas : -Petriuk negrauzk nagu! -Petriuk negrauzk koju nagu! -Petriuk negrauzk senelio koju nagu! -Arba isvis lipk nuo to karsto....

Atejo i mokykla Petriukas visai baltas. Mokytoja jo klausia: -Kodel tu toks baltas, gal sergi? -Ne, tiesiog mama mane siandien nuprause.

Pamokos metu mokytojas sako vaikams: -Vaikai, kas save laikote durnais %96 atsistokite. Po keliu minuciu atsistoja Petriukas. Mokytojas klausia jo: -Petriuk, o tu galvoji, kad esi durnas? -Ne, bet negrazu jei jus tik vienas stovite.

Sedi Petriukas su Onute ant upes kranto . Petriukas visaip ikalbineja Onute, ji nesutinka. Galop Onute sako:atmink mysle tai duosiu.Petriukas: gerai.Onute: zalia, upej ir kvarkia, kas?Petriukas: plyta.Onute: atspejai....

Petriukas ateina i mokykla sutinusia lupa,mokytoja ir klausia jo:- kodel tavo lupa istinusi.Petriukas:-ai tai su tevu buvome vakar zvejoti. Tai ant lupos nutupe bite.-tai ji tau ikando?!- ne, nespejo - tevas su irklu uzmuse.

-Petriuk, pasakyk mamytei, kad rytoj pas mane ateitø-sako mokytojas.
-Mamytë pas svetimus vyrus nevaikðto...

Petriukas ðnabþda:
-Mokytoja, að Jus myliu...
-Bet petriuk,-sutrikusi sako ji-að nemyliu maþø vaikø!
-Nieko, mes jø saugosimës...

Tikybos mokyotjas klausia Petriuko:
-Tu meldiesi prieð valgá?
-Ne, mano mama skaniai gamina.

-Alio, èia 5B auklëtoja? Mano sûnus negalës ðiandien ateitá i mokyklà.
-Taip.O kas èia kalba?
-Mano tëtis,-atsako Petriukas...

Mokyotja gràþina Petriukui jo namø darbø sasiuviná, ir sako:
-Pasakyk sàþiningai, ar tavo tëvui kas nors padeda?

Petriuko tëvas sëdi mokyklos koridoriuje. Prieina mokytojas ir klausia:
-Jûs laukiate vaiko?
-Ne, að visada toks storas...

Petriukas per pamoka traðkina tuðinukà. Mokytoja:
-Petriuk, baik traðkinti tuðinukà.
Petriukas neklauso, kad ir kaip mokytoja já ramina.
-Petriuk, ar kokia nervø liga sergi, ar siaip kokie klausimai neramina?
-Taip, mokytoja, kaip tik norëjau jûsø paklausti-Tuðinukas vyriðkos giminës, o ðerdelë moteriðkos, kad kiek að spaudyèiau - maþø tuðinukø nëra...
-Lauk Petriuk, pas direktoriø!-supyko mokytoja.
Petriukas nueina pas direktriu ir klausia to paties.
-Petriuk,-sako direktorius-Atrodo protingas vyras esi. Ar nematai, kad spiralë ádëta?

Plaukioja kopustai skrandyje. Is virsaus pasipila degtine. Degtine klausia:
-O ka jus cia veikiat? Ten virsuje taip linksma.
-Tuoj paziuresim.

***

Petriukas per pamoka traðkina tuðinukà. Mokytoja:
-Petriuk, baik traðkinti tuðinukà.
Petriukas neklauso, kad ir kaip mokytoja já ramina.
-Petriuk, ar kokia nervø liga sergi, ar siaip kokie klausimai neramina?
-Taip, mokytoja, kaip tik norëjau jûsø paklausti-Tuðinukas vyriðkos giminës, o ðerdelë moteriðkos, kad kiek að spaudyèiau - maþø tuðinukø nëra...
-Lauk Petriuk, pas direktoriø!-supyko mokytoja.
Petriukas nueina pas direktriu ir klausia to paties.
-Petriuk,-sako direktorius-Atrodo protingas vyras esi. Ar nematai, kad spiralë ádëta?

***

Windows: ´Jûs tikrai norite iðtrinti ðá failà?´
Vartotojas: ´Taip!´
Windows: ´O kodël?´

***

Novarusas iðkvieèia kompiuteriø meistrà. Tas atvaþiuoja ir mato: ekrano deðinysis apatinis kampas su skyle. Akivaizdþiai perðautas. Klausia:
- O kas atsitiko, kad cia perðauta?
- Kaip tai kas! Að visa miesta valdau, man visi mokescius moka, o èia kaþkokia savarþëlë dar aiðkins!

***

Tu gyveni jau XXI-ajame amþiuje, jei:
- Iðkviesdamas liftà, bandai surinkti slaptaþodá;
- Siûsdamas laiðkà, nededi jo i vokà;
- Bandai susipaþinti, pele paspausdamas ´èate´ esantá vardà;
- Svajoji, kad tavo virðininkas turetø mygtukus ´Ctrl´, ´Alt´ ir ´Del´;
- Apie tavo darba tëvai sako ´Kaþka daro su kompiuteriais´;
- Niekas ið tavo draugiø nebijo peliu;
- Klava ir Monika - tau ne moterø vardai;
- Apsikretæs, ne geri vaistus, o valai kompiuterá;
- Skaitai ði sàraðà linksëdamas galva.

***

Ar þinote, kodël amerikieèiai niekaip negali rasti ginklø Irake? Jie tiesiog nemoka naudotis Google!

***

Uþeina programuotojas pas pianistà i sveèius. Apþiuri rojalá... Paskui sako:
- Hmm... Þinai... 84 klaviðai - tai per maþai, ypaè, kai puse ið ju yra funkciniai. Klaviatûra nepatogi, nes tik viena mygtukø eilë... Bet ðtai ideja spaudinëti ´Shift´ koja - tikrai verta dëmesio!

***

Neo myluojasi su Trinity. Staiga ji paklausia:
- Klausyk, o tu antivirusa naudoji?

***

Ant lovos guli nuoga Trinity. Ðalia stovi nuogas Neo. Pasigirsta telefono skambutis. Neo pakelia rageli:
- Operatoriau! Kamasutros programà!

***

Vilkas, apgavæs Raudonkepuraitæ, nubego pas senelæ. Ten jà suedë ir atsigulë i lova. Bet jis nesitikëjo, kad senelis bus toks aktyvus!

Kalbasi du lokiai:
- Þinai, vakar gráþtu ið medþioklës.. Lendu i urvà, o ten taip smirda... Alkoholiu... Paþiûriu: ogi kaþkoks þmogënas guli. Pajudinau, tas atsibudo, paþiûrejo i mane ir sako: ´Vo bl***, uoðvienë atvaþiavo!´

***

Kodël Dievas davë daugiau proto blondinëms, nei karvëms?
Todël, kad vidury gatvës neðiktø.

***

Ruðiskas biznis:
1. pavogë dëþæ degtinës
2. degtinæ iðpylë
3. butelius pridavë
4. pinigus pragërë

***

- Þinai, ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.