peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


davisdemo.peperonity.com

Juokauju

Lipa zemaitis ir suvalkietis i Olimpo kalna.
Ipusëjus suvalkas sako:
- Pa Pa Pa.
Zemaitis:
- Kai uzlipsim pasakysi.
Stai jie uzlipo ir suvalkas sako:
- As apacioj pamirsau palapine.
Zemaitis:
- Tai ko anksèiau nesakei.
Vël nulipa ýemyn pasiimti palapinës ir suvalkas sako:
- Pa Pa Pa.
Ýemaitis:
- Kai nulipsim pasakysi.
Kai jie nulipo, suvalkas sako:
- Pa Pa Pajuokavau.

--------------------------------------------------------------------------------

Suvalkieèiui reikëjo pataisyti duris. Pasiuntë jis sûnø pas kaimynà instrumentø pasiskolinti. Kaimynas, irgi suvalkietis, pasakë, kad neturi.
- Tai bent "skriaga"! Tiek jau to, sûnau, tada nubëk á garaþà ir atneðk mûsø instrumentus.

--------------------------------------------------------------------------------

Suvalkietis atvyksta á vieðbutá:
- Uþsakykite man vakarienei virtà kiauðiná, o skystá, kuriame jis virs, atiduokite mano vairuotojui, - sako jis budinèiajai.
- Vargðas vairuotojas, jo laukia neperdaug soti vakarienë, - atsidûsta budinèioji.
- Na, gerai, tegul tada man iðverda du kiauðinius

--------------------------------------------------------------------------------

Èiukèius su savo naujàja maðina iðvaþiavo á Maskvà, paþadëjo greitai gráþti... Praëjo vienas mënuo, antras, o èiukèius vis negráþta. Kai gráþo, visi giminës, kaimynai klausinëja:
- Ko taip ilgai neparvaþiavai?
Èiukèius atsako:
- Kà gal jûs kvaili? Argi neþinot, kad maðinoje á prieká keturios pavaros, o atgal - tik viena.

--------------------------------------------------------------------------------

Nusipirko kartà èiukèius spintà su veidrodþiu viduj.
Parsineða namo, atidaro :
- Ei, þmona, pas mane brolis atvaþiavo !
Prieina jo þmona:
- O, ir dar su kaþkokia boba...

--------------------------------------------------------------------------------

Èiukèius kamantinëja draugà:
- Kà darysi plyname lauke sutikæs vilkà?
- Paklosiu vietoje!
- O jei ðautuvas uþsikirs?
- Iðsitrauksiu peilá.
- O jei peilis suluð?
- Álipsiu á artimiausià medá.
- Bet nëra medþiø!
- Klausyk, - supyko draugas. - Kas tavo draugas - að ar vilkas?!

--------------------------------------------------------------------------------

Taigoje pasiklydo du èiukèiai. Vienas pataria kitam:
- Ðauk, gal kas atsilieps…
Tas iððovë, bet niekas neatsiliepë.
- Ðauk dar kartà.
Iððovë, bet vël tyla.
- Pabandyk dar kartà, o gal…
- Negaliu. Strëlës baigësi…

--------------------------------------------------------------------------------

Pas kaimietá ateina policininkas.
- Girdëjau, kad varote naminæ.
- Neee... nevarau!
- Bet aparatûrà turite?
- Na, taip... turiu.
- Tada privalau jus suimti.
- Tai gal mane suimsite ir uþ prievartavimà?
- Kodël?!
- Nes aparatûrà irgi turiu!
--------------------------------------------------------------------------------

Policininkas pasakoja þurnalistams:
- Sugauti nusikaltëlá visai nebuvo sunku. Jis iðlauþë seifà, paëmë ið jo pinigus ir du butelius konjako, kurá iðgërë. Tai já ir praþudë, nes paliko pirðtø atspaudus...
- Ant butelio?
- Ne, ðaligatvyje


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.