peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

EILIUOTI LINKEJIMAI | jiga


EILIUOTI LINKEJIMAI
Eiliuoti linkëjimaiVisus geguzio ziedlapius gleznus
Noreciau as sudet po tavo kojom,
Uz meile, rupesti, svelnius zodzius
Tyriausia jausma sirdyje nesioju.
--------------------------------------------------------------------------------

Sustok akimirkai, gyvenimo ruduo!
Isnykite karciu prisiminimu rauksles!
Ið toliø praeities tespindi jûs veiduos
Negráþtama jaunystë – svajomis atplaukus.
--------------------------------------------------------------------------------

Kaip þodþiais meilës nieks aprëpt negali,
Kaip laimës, tyro dþiaugsmo neiðsakyt daina,-
Taip norim palinkët ðviesaus, laimingo kelio
Ir ðëlstant vëtroms neliûdëti niekada.
--------------------------------------------------------------------------------

Mûs ðirdims net ledynai nebaisûs,
Mûs troðkimai nutildys audras,
Puoð gimtinæ pavasariai svaigûs,
Gërio lietûs palaistys gëles.
--------------------------------------------------------------------------------

Jei kartais ir nerimas skruostus suvilgys,
Atmink kartais ðëlstanèias darbo drauges,
Prie þidinio liepsnà rankas susiðildþius,
Niûniuoki jaunystës skambiàsias dainas.
--------------------------------------------------------------------------------

Sveikatos ir laimës, dþiaugsmø palinkësim,
saulëtos padangës, sëkmës, iðtvermës,
Kad dar daugel metø bijûnu þydëtum
Ir mûs neuþmirðtum – linkiu ið ðirdies.
--------------------------------------------------------------------------------

Tu paieðkok kitokiø spinduliø,
Kurie iðtirpdo abejoniø jausmà,
Ir nesuklupk, neðauki: “Negaliu!”
Gyvenimas juk þiedlapis graþiausias.
--------------------------------------------------------------------------------

Tebûnie þiedlapiais nuklotas tavo kelias
Kaip kriðtolas skaidrus ir tyras kaip vanduo,
Kaip rytmeèio auðra, kaip diemedþio ðakelë,
Lakðtingalø turtingas kaip ruduo.
--------------------------------------------------------------------------------

Mes skubame gyvent, savus takus iðmynëm,
Mes skubame be jausmo, be ugnies.
Ar ne per daug ðirdies ir meilës mums paskyrei,
Savàjà laimæ skirdama kitiems?
--------------------------------------------------------------------------------

Pasodink savo medá, kaip darë senoliai,
Gale lauko, sode, prie upelio krantø,
Àþuoliukà ar uosá, liepaitæ graþuolæ,
Obelaitæ ar berþà. Su tavim augs kartu.
--------------------------------------------------------------------------------

Palieski lûpomis rasotà obels þiedà,
Ákvëpk giliai krûtinën rytmeèio gaivos
Ar vakaro tyloj, iðëjusi á kiemà,
Pasiklausyk ðvelnios lakðtingalø dainos.
--------------------------------------------------------------------------------

Uþ rûpestá, vaikystës pievø rasà,
Jaunystës groþá aèiû Tau tariu,
Uþ meilæ! Tuos þodþius tegu uþraðo,
Kaip priesakà kartoti juos turiu.
--------------------------------------------------------------------------------

Ákurk nors maþà, virpantá lauþelá,
Nutols tamsa, bejausmë vienuma.
Ðeðëliai pasitrauks tolyn á ðalá,
Rankas ir veidà glostys ðiluma.
--------------------------------------------------------------------------------

Ðie þodþiai mano, mama, Tau, brangioji,
Að juos skiriu ðiandienà vien tik Tau,
Ir ið visos ðirdies uþ nerimà dëkoju,
Uþ nemigo naktis, uþ viskà, kà gavau.
--------------------------------------------------------------------------------

Jei kartais virð galvos Tau debesys pajuostø,
Jei ðirdá nerimas ar skausmas uþvaldys, -
Ateik pas motinà, ji sugebës paguosti,
Juk jos ðirdis – tai þvaigþdþiø spindesys.
--------------------------------------------------------------------------------

Dar daug ðvelnaus anûkø linksmo juoko,
Daug, daug sveikatos, laimës, iðtvermës
Tau linkim ir ateiname ðvelnumo pasimokyt
Ir þiedus dovanojam ið ðirdies.

--------------------------------------------------------------------------------

O laikas slenka sidabrinëm gijom,
Uþpusto, panaikina praeitin takus.
Bûk tvirtu àþuolu, kuris ðalnø nebijo,
Sukviesdamas prie þidinio senus draugus.
--------------------------------------------------------------------------------

Tau ið ðirdies sveikatos, laimës palinkësim,
Þieduotos nuotaikos ir metø tau ðviesiø,
Kad tartum roþës nuostabiai þydëtum,
Per sunkø darbà pelnæs pagarbà visø.
--------------------------------------------------------------------------------

Uþtenka þodþiø, - te jausmai pripildo,
Dienas kaip kriðtolas, kaip snaigë savo tyrumu,
Te Jûs troðkimai, svajos, siekiai iðsipildo,
Te þidinys suðildo, kai bus abiem sunku.
--------------------------------------------------------------------------------

Ir jei likimo audros ásiðëlæ
Ðarmotus pëdsakus palieka smilkiniuos,
Uþ ðeðiasdeðimt jau taures pakëlëm –
Lai ðimtà metø laikas atskaièiuos.
--------------------------------------------------------------------------------

Ateik, ateik per ilgesá suþvarbus,
Man Tavo meilës niekas neatstos.
Þvaigþdëm nakty suðvyti tavo vardas,
Ilgiuos ir laukiu, laukiu kaip auðros.
--------------------------------------------------------------------------------

Tava ðirdis mums reikalinga, mama,
Ir aðara, ir lûpø ðypsena.
Vaikystës þiedus garbanos ðios mena,
Nors, mama, tu kaip obelis balta.
--------------------------------------------------------------------------------

Ilgai dar iðliks Tavø delnø kaitra,
Tava mintis suteiks mums patarimø.
Nusiðypsok, ilgai dar lik jauna,
Nors laiko demonas ir daug ko negràþina.
--------------------------------------------------------------------------------

Pradëk nuo pasakø ir nuo lopðinës,
Ið gërio taurës – motinos ðirdies. –
Tik meilæ, groþá, prakaità paþinæs,
Praeisi labirintus paslapties.
--------------------------------------------------------------------------------

Susimàstyk, jei tuðtuma krûtinëj,
Jei atramos ðioj þemëj nerandi,
Jei nerimas vilties þiedus nuskynë,
Kada svajonës tikslas taip arti.
--------------------------------------------------------------------------------

Praðau priimt ðiai ðventei puokðtæ
Ið menanèiø pavasará þiedø, -
Tegu jie laimës ðypsniu puoðia,
Po jais paslëptà dþiaugsmà tau randu.
--------------------------------------------------------------------------------

Leisk palinkët garbingai Tavo ðventei
Stiprios sveikatos, laimës, iðtvermës,
Þemai, þemai ðia proga nusilenkti
Ir su þiedais Tau groþio pavydët.
--------------------------------------------------------------------------------

Neliûdëk, jei suduþo taurë,
Juk iðliko viltis kriðtolinë,
Ji viena nugalëti padës
Ir uþpildys svajonëm krûtinæ.
--------------------------------------------------------------------------------

Iðsaugok tai, nors metai vël apgaubia,
Vartus uþtrenkæ dar viena skara.
Dar nepavark! Uþ tai pakelkim tauræ,
Iðlik ilgai su nuotaika gera!
--------------------------------------------------------------------------------

Gyvenk viltim, kol skleidþiasi alyvos,
Kol ðirdyje pavasariø ðviesa,
Kol jausmas meilës laukimu dar gyvas,
Þiedø uþ sodo pieva prisnigta.
--------------------------------------------------------------------------------

Keliu að tauræ uþ groþá tø þiedø,
Kuriuos lemtis jaunyste pavadino,
Kad jie nevystø þodþiuose dainø,
Iðliekanèiø svaigesnëmis uþ vynà.
--------------------------------------------------------------------------------

Iðsaugok tai, juk þodþiai neiðlieka,
Juos iðtrina, naikina uþmarðtis,
Nutolsta svajos, skæsta kilnûs siekiai, -
Tegu nors tai prisiminimui liks.
--------------------------------------------------------------------------------

Leisk Tavo ðventei daug linkët þiedø
Be paslapties, aðtraus nusivylimo,
Kad þvelgtume á þiedlapius kartu,
Kai uþmarðtis ne viskà nuskandina.
--------------------------------------------------------------------------------

Nespëjai ko – nesigailëk,
Liks iðminties ðaltiniai skaidrûs, -
Lai laimë beldþias be eilës
Ir amþinai ji nesibaigia.
--------------------------------------------------------------------------------

Nebeliûdëk – visi þiedai nuvysta,
Jø groþis – tai uþuomazga prasmës…
Kaip ir þmogaus, praþystanèio jaunyste, -
Tik jos prarasti niekas nenorës.
--------------------------------------------------------------------------------

Ið lapø krintanèiø spalvø
Skubu suruoðt graþiausià puokðtæ,
Kaip þodþius dainai ðiai renku,
Kad Tau gimtadiená iðpuoðèiau.
--------------------------------------------------------------------------------

O að þvaigþdþiø ðiai ðventei neraðkysiu
Ir milijono roþiø neturiu,
Bet visiems girdint leisk iðtart ðá syká
Tà paslaptingà, kerintá – Myliu!
--------------------------------------------------------------------------------

Kai alyvom praþysta jaunystë,
Roþëm skleidþiasi meilës kerai,
Kai dygliø jø dar nieks nepaþásta…
Linkim Tau dar iðlikti jaunai.
---------------------...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.