peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Merfio desniai | jiga


Merfio desniai
1] Ðypsokis - rytoj bus dar blogiau.

[2] Viskas ne taip paprasta, kaip atrodo.

[3] Viskas trunka ilgiau, nei tu manei.

[4] Ið visø nemalonumø ávyks bûtent tas, kuris pridarys daugiausiai bëdos.

[5] Likimo valioje palikti reikalai dësnigai blogëja.

[6] Vos susiruoðus kà nors daryti, bûtinai atsiras kitas, skubesnis darbas.

[7] Kiekvienas sprendimas kelia naujø problemø.

[8] Viskà padaryti taip, kad ir kvailiui bûtø aiðku, neámanoma, nes kvailiai be galo iðradingi.

[9] Slapta yda niekad nelieka pastebëta.

[10] Bûtinai bus bandoma pataisyti tai, kas nëra sugedæ.

[11] Jei jautiesi gerai - nesijaudink greitai praeis.

[12] Visada yra lengvesnis bûdas kà nors padaryti.

[13] Kai per daug galvoji apie lengvesná kelià, paprastai jo nepamatai.

[14] Kai reikalai labai blogi, jie dar pablogës.

[15] Ið ðalies gali gerai atrodyti net ir tai, kas ið tiesø daroma neteisingai.

[16] Iðtaisius klaidà paaiðkëja, jog pasikeitë prasmë to, kà mes norëjome pasakyti.

[17] Kai aptinkame klaidà ir jà iðtaisome, suvokiame, jog tai visai nebuvo klaida.

[18] Kaþkas vis tiek klaidingai suvoks, kà iðdëstysite taip aiðkiai, jog bûtø neámanoma suvokti neteisingai.

[19] Numatyti tikslo ágyvendinimo bûdai nepasiteisins.

[20] Kas prasideda gerai, baigiasi blogai... Kas prasideda blogai, nesibaigia niekada...This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.