peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


maxel1.peperonity.com

Satrijos ragana

Ðatrijos Raganos dvaras - ne socialinio ar moralinio blogio ásikûnijimas, kaip Þemaitës ar Lazdynø Pelëdos kûryboje, o visø pirma groþio ir þmogiðkumo ilgesio vieta. Dvaras yra tarsi paskutinë senøjø tradicijø ir nykstanèios kultûros sala naujos dvasios ir naujø idëjø jûroje, sala, kuri pamaþu grimzta, negalëdama naujosios dvasios priimti ir ja gyventi. Senasis dvaras kûrinyje iðkyla kaip demokratiðkumo simbolis, kaip daugelio etiniø ir estetiniø vertybiø ðaltinis, kaip graþiausiø svajoniø ir polëkiø prisiminimas.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.