peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


maxel1.peperonity.com

lietuviu kalba

Áterpiniai – pasakomas autoriaus poþiuris á reiðkiam mintá , paliekama sakinio tarinio susijusiu pastabu.Jie gali buti iðskiriami , - , ( - )
Pvz: 1.Matyt , þiema bus ðalta 2. Jonas – tai visi þinojo – buvo þmogus patikimas. 3. Ðiandien (kiti tvirtina ,kad jau vakar )parskrido gandrai.
Iterpiniai : beto , þinoma, deja , pavyzdþiui , matyt, rodos , bûdavo ,
Neiterpiniai : tikrai , paprastai , apskritai , esà , galbût , turbût , taigi

***************************
Vienarûðës Sakinio dalis :
1.Miðkas ûþia , verkia , gaudþia.
Visada atskiriamos kai sujungtos jungtukais :
O , bet , taèiau , tik

2.Tau ne manæs reikëjo , tik mano pinigø .
Neatskiriamos jai sujungta nesikartojanèeis jungtukais
ir ar , arba bei
3. Tada jie pasirinkdavo ávairø darbû ar þaidimø .

4. Kablelis dedamas ja kartojamas jungtukas
ir , ar arba , nei tiek

Arba visai neþadëk , arba pasakyk aiðkiai.

Sudëtiniø Sujungiamujø Sakiniø Jungtukai
Bet , o , taèiau , tik , vis dëlto…
Ar arba , ar..ar, arba…arba
Tad, todel , del to , uþtai.


****************************
Ðalutiniø Sakiniø rûðys Klausimas á kurá atsako ðalutinis sakinys Jungtukai, jungiamieji þodþiai
Veiksnio Kas? Kad , jog , ar , kas , koks, kokia , ar kaip…
Tarinio Koks ?
Kokia? Kad , jog , koks , kokia
Papildinio Ko?kam?
Kà?kuo? Kad , jog , ar , kaip , kuris , kuri , kada , kur…
Paþyminio Koks?
Kokia?
Kuris?
Kuri? Kuris, kuri , koks, kokia , kur…
Aplinkybiø :
laiko Kada?
Kuriuo metu ? Kai , kada , vos
Vietos Kur ? Kur
Bûdo ir kiekybes Kaip ? kiek ? Kad , kaip , lyg , tarsi , juo…juo , juo…tuo…
Prieþasties Kodël ? dël ko? Nes , kadangi , kad
sàlygos Kokiomis sàlygomis ? kokiai sàlygai esant ?? Jeigu , jei , kad
Nuolaidos Ko nepaisant ? Nors , kad ir
Tikslo Kuriuo tikslu ?
Kam? kad


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.