peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


n.b.a.ane.peperonity.com

[A][N[E[G][D][O][T][A[I]

cia bus gana nemazai anegdotu

Cia pasistengsiu jus pralinksminti anegdotais! Jus, mieli lankytojai taip pat galit siusti man anegdotus i e-maila, idomesnius butinai idesiu!
..................
Lietuvis klausia ciukcio:
- Kuri tauta pasaulyje durniausia?
Ciukcia galvojo, galvojo ir staiga tare:
- Uztat mes graziai sokam ir dainuojam!
***
Vaziuoja suvalkietis taksi per kalnus. Staiga taksi nuslysta nuo skardzio ir lekia i praraja.
Suvalkietis pasipiktines:
-Po velniu, nors skaitliuka isjunkite!
***
Ciukcia klausia ciukcios:
-Ka darai, kad tavo plaukai taip blizga?
-Kiausiniais trinu!
-Nu tu ir akrobatas.
***
Suvalkietis nutare pakabinti mergà. Nors ir kaip gaila buvo pinigu, nusivede ja i restorana, atseit, tiek to jau tos islaidos, norisi moters ir viskas. Mergina vis uzsakinejo patiekala po patiekalo. Po valandos, kai ji valge jau desimta kepsni, suvalkietis neiskente:
- Sakyk, tu visada tiek daug valgai?
- Ne, - atsake ji, - tik kai buna menesines!
***
Du studentai, pavelave, ateina i anglu kalbos paskaita:
- Sit down, - sako destytojas.
- Ka jis pasake? - Klausia vienas studentas.
- Jis pasake ´Seskis, daune´.
***
Sunus pasakoja tevui-suvalkieciui:
-As siandien susapnavau sapna, kuriame tu man nupirkai sokoladuka.
-O jei gerai elgsies, tai tau prisisapnuos, kad nupirkau tau dideli sokolada.
***
Du narkomanai bando isspresti kazkoki kryziazodi:
- Hmm... Moters lytinis organas...
- O cia vertikaliai ar horizontaliai?
- Vertikaliai.
- Tada burna!
***
Ateina du gejai á SEX-shop´a, ziuri i prezervatyvus su nupiestom masinytem ir kalbasi:
- Na, su kuo siandien pasivazinejam, Jaguar´u ar Mersu?
Pardavejas sako:
- Imkite Dzipa, vistiek po suda vazinesit.
***
Mama sako mazam suneliui:
- Einam i vonia, tau reikia ****aliuka nuplauti.
- Neee... nenoriu... noriu su senele...
- O kodel su senele?
- Pas ja rankos dreba...
***
Vaikinas ciupineja merginos krutis. Mergina paklausia:
- Kà cia dabar darai?
Vaikinas atsako:
- Bandau surasti BBC radijo stoti.
Mergina paciupineja jam tarp koju ir sako:
- Zinai, su tavo antena net ir Lietuvos radijo gali nepagauti...
***

Eina visciukas, cigarete dantyse. Priesais ateina vista:
- Tu ka, toks mazas, o jau rukai. Vat, tevui pasakysiu, bus tau!
- O man px! - as is inkubatoriaus.
***
Plaukioja kopustai skrandyje. Is virsaus pasipila degtine. Degtine klausia:
-O ka jus cia veikiat? Ten virsuje taip linksma.
-Tuoj paziuresim.

***

Petriukas per pamoka traðkina tuðinukà. Mokytoja:
-Petriuk, baik traðkinti tuðinukà.
Petriukas neklauso, kad ir kaip mokytoja já ramina.
-Petriuk, ar kokia nervø liga sergi, ar siaip kokie klausimai neramina?
-Taip, mokytoja, kaip tik norëjau jûsø paklausti-Tuðinukas vyriðkos giminës, o ðerdelë moteriðkos, kad kiek að spaudyèiau - maþø tuðinukø nëra...
-Lauk Petriuk, pas direktoriø!-supyko mokytoja.
Petriukas nueina pas direktriu ir klausia to paties.
-Petriuk,-sako direktorius-Atrodo protingas vyras esi. Ar nematai, kad spiralë ádëta?

***

Windows: ´Jûs tikrai norite iðtrinti ðá failà?´
Vartotojas: ´Taip!´
Windows: ´O kodël?´

***

Novarusas iðkvieèia kompiuteriø meistrà. Tas atvaþiuoja ir mato: ekrano deðinysis apatinis kampas su skyle. Akivaizdþiai perðautas. Klausia:
- O kas atsitiko, kad cia perðauta?
- Kaip tai kas! Að visa miesta valdau, man visi mokescius moka, o èia kaþkokia savarþëlë dar aiðkins!

***

Tu gyveni jau XXI-ajame amþiuje, jei:
- Iðkviesdamas liftà, bandai surinkti slaptaþodá;
- Siûsdamas laiðkà, nededi jo i vokà;
- Bandai susipaþinti, pele paspausdamas ´èate´ esantá vardà;
- Svajoji, kad tavo virðininkas turetø mygtukus ´Ctrl´, ´Alt´ ir ´Del´;
- Apie tavo darba tëvai sako ´Kaþka daro su kompiuteriais´;
- Niekas ið tavo draugiø nebijo peliu;
- Klava ir Monika - tau ne moterø vardai;
- Apsikretæs, ne geri vaistus, o valai kompiuterá;
- Skaitai ði sàraðà linksëdamas galva.

***

Ar þinote, kodël amerikieèiai niekaip negali rasti ginklø Irake? Jie tiesiog nemoka naudotis Google!

***

Uþeina programuotojas pas pianistà i sveèius. Apþiuri rojalá... Paskui sako:
- Hmm... Þinai... 84 klaviðai - tai per maþai, ypaè, kai puse ið ju yra funkciniai. Klaviatûra nepatogi, nes tik viena mygtukø eilë... Bet ðtai ideja spaudinëti ´Shift´ koja - tikrai verta dëmesio!

***

Neo myluojasi su Trinity. Staiga ji paklausia:
- Klausyk, o tu antivirusa naudoji?

***

Ant lovos guli nuoga Trinity. Ðalia stovi nuogas Neo. Pasigirsta telefono skambutis. Neo pakelia rageli:
- Operatoriau! Kamasutros programà!

***

Vilkas, apgavæs Raudonkepuraitæ, nubego pas senelæ. Ten jà suedë ir atsigulë i lova. Bet jis nesitikëjo, kad senelis bus toks aktyvus!


***


Kalbasi du lokiai:
- Þinai, vakar gráþtu ið medþioklës.. Lendu i urvà, o ten taip smirda... Alkoholiu... Paþiûriu: ogi kaþkoks þmogënas guli. Pajudinau, tas atsibudo, paþiûrejo i mane ir sako: ´Vo bl***, uoðvienë atvaþiavo!´

***

Kodël Dievas davë daugiau proto blondinëms, nei karvëms?
Todël, kad vidury gatvës

neðiktø.

***

Ruðiskas biznis:
1. pavogë dëþæ degtinës
2. degtinæ iðpylë
3. butelius pridavë
4. pinigus pragërë

***

- Þinai, man atrodo, kad mums tavo þmona neiðtikima...

***

Rado Petia ir Èepajevas medþiokliná ðautuvà. Abu apþiûrinëja radiná ið skirtingø galø. Petia netyèia spusteli gaidukà ir pasigirsta ðûvis. Petia krenta ant þemës ir jam prasideda prieðmirtiniai traukuliai. Èepajevas supyksta:
- Tau dar juokinga? Að vos neapkurtau!

***

Yra 8 bûdai kaip ikiðti flopikà á skaitytuvà. 7 ið jø neteisingi.

***

-Tëti, man vël ákando senelë.
- Kiek kartø sakiau, nelysk prie narvo!

***

Vaþiuoja Paxas su savo vairuotoju á maþà miestelá aiðkintis dël savo poelgiø. Netikëtai i kelià iðbega kiaulë, vairuotojas slidþiame kelyje nesuvaldo maðinos ir numuða kiaulæ...
Maðina sudauþyta, kiaule þuvusi, kà daryti? Paxas, kaimieèiø draugas, liepia savo vairuotojui ámesti kiaulæ i maiðà ir nuneðti á artimiausià kaimà, atiduoti kaimieèiams - vis þmones sunkiai gyvena, kiauliena pravers... Vairuotojas iðeina i kaimà, o Paxas lieka laukti prie automobilio... Laukia valandà, dvi... Po 6 valandø vairuotojas gráþta visas girtas ir patenkintas. Paxas sako kur tu èia taip prisigërei, pasakok. Vairuotojas pasakoja: einu að i kaimà, kiaulë maiðe neðuosi, kai tik i kaimà iëjau, apspito kaimieèiai. Að meèiau ant þemës maiðà ir sakau:
- As Paxo vairuotojas, uþmuðiau ðità kiaulæ.... Ir kaip puolë kaimieèiai man degtinæ ir alø pilti....

***

Skambutis á baþnyèià:
- Klausykit, èia Coca-Colos sefas skambina.
- Taip, klausau jûsø,- nustebæs ku****s.
- Turiu reikalà: ar negalit pakeisti vietoj ið duok man duonos kasdieninës á duok moms koka kolos kasdieninës?
Ku****s supykæs pradëjo já visaip kolioti uþ baþnyèios ir Dievo iðniekonimà.
Pokalbis baigiamas. ku****s skambina sekretorei:
- Klausyk, Verute, kada baigiasi sutartis su duonos kepykla?

***

Gyveno kartà dvi blondinës viename bute. Netikëtai viena pakvieèia kità á virtuvæ:
- Þiûrëk, matai lemputë dega!
-Aha matau.
- Paspaudþiu knopkæ ir ji nebedega, matai?
- Aha, geras.
- O kur ðviesa dingo þinai?
- Ne.
Kita blondinë pribëga prie ðaldytuvo ir já atidariusi pergalingai suðunka:
- Ðtai kur ji!

Á laukiantá taksi ávirsta girtas vyriðkis:
-Kur jûs vaþiuosite?-klausia taksistas.
-Koks jûsø reikalas?-uþsigavo vyriðkis-Praðome veþti..

Suvalkietis pardavinëja pigius kotletus ið putpelës. Pamatæs já þemaitis stebisi:
-Kaip tu taip pigiai pardavinëji? Juk putpelë tokia brangi!
-Ne tokia ir brangi-, atsako suvalkietis,- kai per puse su arkliena maiðai. Vienas arklys - viena putpelë, vienas arklys - viena putpelë..

Uþeina asilas á uþeigà:
-Man praðome 20 gramø degtinës.
-Kodël tiek maþai?
-Man tik dël kvapo, o kvailumo man ir taip uþtenka.

Restorane padavëjas neða antrà patiekalà ir pirðtu prilaiko kotletà. Tai pamatæs klientas pradeda bartis, o padavëjas sako:
-Ar jûs norite, kad kotletas dar kartà nukristø?

Deputatø suvaþiavime pasisako Breþnevas:
-Draugai, jûs manote, kad að èia skaitau ið popieriaus kablelis, ne, jûs labai apsirinkate, taðkas.

Tualete studentas ákðæs rankà iki peties maiðo po Ð...
Áeina kitas:
-Supranti, ðvarkà átraukë..
-Tai kà, kai iðtrauksi tu já dëvësi?
-Ne, bet ðvarko kiðenëje sumuðtinis buvo.

Aistute, tu padarei ne visus namø darbus!!!
-Nepykite, mokytoja, pertrauka buvo labai trumpa.

Ðeimininkë skambina elektrikui:
-Vakar að jûsø praðiau ateiti ir patvarkyti skambutá.
-Að buvau pas jus! Atëjau, paskambinau, niekas man durø neatidarë ir að iðëjau.

-Mama, jei nenupirksi man ledø, kai gráðim namo troleibusu, að tave vadinsiu senele...

Eina þmogus gatve – mato paèiame stulpo vrðuje kabo lapelis. ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.