peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Guestbook


neriux.peperonity.com

vyru zodynas

Vyrø þodynas

Að alkanas = Að alkanas
Að noriu miego = Að noriu miego
Að pavargau = Að pavargau
Ar nenori nueiti á kinà? = O po to að ketinu pasimylëti
Ar galiu að tave pakviesti... = O po to að ketinu pasimylëti
Ar galima tau paskambinti? = O po to að ketinu pasimylëti
Ar galima jus pakviesti ðokiui? = O po to að ketinu pasimylëti
Graþi bliuzelë! = Jei dera su tuo sijonu, kodël tu dar ieðkai problemø?
Kas atsitiko? = Kokia "psichologinë trauma" neduoda tau ramybës dabar?
Kas atsitiko? = Manau, ðá vakarà sekso nëra ko tikëtis?
Að nuobodþiauju = Tu nenori pasimylëti?
Að tave myliu = Pasimylim tiesiog dabar
Að irgi tave myliu = OK, að tai pasakiau, a dabar mylimës!
Nemanau, kad ðitas sijonas tiks prie tos palaidinukës = Kalbu lyg "þydras"
Taip, man patinka tavo ðukuosena = Senoji man patiko labiau
Taip, man patinka tavo ðukuosena = 50 doleriø, o atrodo beveik kaip senoji
Tekëk uþ manæs? = Að noriu, kad tu neturëtum galimybës mylëtis su kitais vaikinais
( Parduotuvëje) Anos man labiau patiko = Rinkis bet kurià ið tø idiotiðkø sukneliø ir greièiau namo
Noriu pasikalbëti = Að noriu sukrësti tave savo minèiø gilumu ir galbût tada tu sutiksi pasimylëti.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.