peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Istorijos | plawix.statistika


Istorijos
Ëjo nakèia kapsas ir dzûkas. Beeidami priëjo lieptà ir nebegali prasilenkti. Dzûkas sako:

- Vai, tu brolyci, kaip tumsu!

- Kà, bjaurybe, tu mane stumsi? - suðuko kapsas ir ávertë dzûkà á upæ.Suvalkietiðkas vaiðingumas

Suvalkietis pasikvietë sveèià, padëjo duonos su laðiniais ir vis ragina:

- Valgyk, valgyk!

Sveèias kiek uþvalgë. O ðeimininkë ákiðo galvà pro duris ir klausia:

- Ar jau neðt kalakutà?

- Dar ne. Tegu sveèias dar pavalgo. Ir vël ragina valgyti. Sveèias jau laukia to kalakuto, nevalgo. Dar paragintas sako:

- Na, aèiû, dabar jau tikrai nebenoriu.

Ðeimininkë vël klausia:

- Ar jau neðt kalakutà?

- Neðk!

Atneða gyvà kalakutà! O ðeimininkas:

- Neðk èia, prie sveèio: èia daugiau trupiniø.

Karèemoje

Ateina suvalkietis á karèemà ir praðo degtinës. Kelneriui ápylus degtinës, jis sako:

- Apsigalvojau, geriau atneðkit man alaus.

Kelneris nueina su degtine ir netrukus atneða alaus. Suvalkietis iðgeria já vienu atsikvëpimu. Po to atsistoja ir nori iðeiti.

- Atsipraðau, - pastebi kelneris, - jûs pamirðot uþmokëti uþ alø.

- Ne, nepamirðau, - atsako suvalkietis, - juk að já gavau uþ degtinæ.

- Taip, ið tikrøjø, bet tamsta nemokëjai ir uþ degtinæ.

- Visiðkai teisingai, - sutinka suvalkietis, - nes að jos negëriau.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.