peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

3.2. Educația formală, nonformală, informală | psiho-pedagogia


3.2. Educația formală, nonformală, informală
3.2. Educația: forme (formală, nonformală, informală)

Educaţia, etimologic provine de la „educatio” – creştere, formare; dar îşi are sorgintea şi în „educo-educare” – a creşte a forma, a instrui, respectiv „educo-educere” – a ridica, a înălţa. Educaţia însumează acţiunile – deliberate sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice sau nesistematice – de modelare şi formare a omului din perspectiva unor finalităţi racordate la reperele socio-economico-istorico-culturale ale arealului în care se desfăşoară. Pe de altă parte, educaţia, în esenţă, are drept scop esenţial scoaterea fiinţei umane din starea primară, biologică şi ridicarea ei spre starea spirituală, culturalizată. După M. Ionescu şi V. Chiş, „prin educaţie desemnăm un ansamblu de influenţe care contribuie la formarea omului ca om, respectiv acţiunea de modelare a naturii umane în direcţia realizării unor finalităţi în temeiul unor valori sociale acceptate.”
Funcţiile educaţiei: 1) Funcţie cognitivă – de transmitere de cunoştinţe; 2) Funcţie economică – de formare a indivizilor pentru activitatea productivă; 3) Funcţie axiologică – de valorizare şi dezvoltare a potenţialului de creaţie culturală.
Tradiţional, educaţia oferită de şcoală a fost considerată educaţie formală, activităţile educative organizate de alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor etc., drept educaţie nonformală, iar influenţele spontane sau neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass media etc., educaţie informală. Delimitarea între aceste trei forme ale educaţiei este una teoretică, în practică ele funcţionând ca un complex ale cărui graniţe sunt dificil de trasat. Mai mult, în ultima perioadă asistăm la o dezvoltare şi la o "formalizare" a educaţiei nonformale, care se apropie din ce în ce mai mult de spaţiul şcolar. Şi şcoala - ca instituţie - a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi iniţierea unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale.

Formele educaţiei
a) Educaţia formală (sau oficială). Educaţia formală reprezintă ansamblul acţiunilor sistematice şi organizate, proiectate şi desfăşurate în instituţii specializate, urmărind finalităţi explicite, cu scopul formării şi dezvoltării personalităţii umane.
Ca note definitorii, în afară de caracterul ei instituţionalizat, este de reţinut că se realizează prin intermediul procesului de învățământ, presupune planuri, programe, manuale, orare, evaluări, prezenţa și acţiunea unui corp profesoral specializat. Educaţia formală se realizează în cadrul unui sistem de învătământ. În principal, organizată conştient, sistematică, instituţionalizată, reglementată, coordonată, dirijată, planificată, evaluată, expresie a unei politici educaţionale, cu scopuri şi conţinuturi comune, reglementate prin acte normative. Caracteristici: se realizează în instituţii specializate (şcoli de diferite tipuri) / în acest cadru planificat, organizat, structurat, condus se exercită cea mai importantă influenţă formativă, educativă / se urmăresc anumite obiective stabilite prin politica educaţională şi de învăţământ, realizate eşalonat, progresiv, cu conţinuturi şi modalităţi specifice, programe curriculare adecvate / educaţia şi instrucţia sunt realizate de cadre specializate (personal didactic), formate şi perfecţionate distinct / cuprinde populaţia cea mai receptivă la educaţie, formare, dar cu deschideri spre susţinerea autoeducaţiei, autoinstruirii / îmbină formele de educaţie, învăţământul comun obligatoriu, cu cel potrivit particularităţilor individuale / evaluarea criterială, continuă şi sumativă este specific concepută, organizată şi valorificată pentru a obţine reuşita şcolară a elevilor şi se finalizează în formule de recunoaştere a nivelului pregătirii generale şi specifice, profesionale / locul şi rolul şcolii sunt determinate în cadrul sistemului socio-cultural: şcoala este privită ca un sistem deschis ameliorării continue, dar devine şi factor de dezvoltare socială, prin nivelul formării absolvenţilor / întreaga sa acţiune educativă respectă criterii pedagogice, metodice, manageriale, sistematizate, în continuă optimizare, conform datelor cercetării pedagogice şi din ştiinţele conexe, ale evoluţiei sociale / dezvoltarea personalităţii elevilor, dacă s-ar limita doar la educaţia formală, ar suferi prin conţinutul dat în programele şcolare, predominarea informării asupra aspectelor calitative ale dezvoltării, relativa deschidere către societatea în schimbare, relativa alternanţă a modalităţilor de acţiune ş.a. / în raport cu cercetarea actuală pedagogică, instituţiile educative devin tot mai diversificate, după particularităţile educaţilor, dar şi după posibilităţile alternative de organizare, de introducere a noi tipuri de educaţie, deschise la problematica lumii contemporane.
Educaţia formală are limitele ei; ea poate induce şi efecte educative negative, nedezirabile, generând disonanţe la nivelul personalităţii. I se reproşează, de exemplu, centrarea pe performanţe înscrise în programe, tendinţele de memorizare masivă a cunoştinţelor, predispunerea către rutină, subiectivismul în evaluare etc. Totodată, educaţia formală devine insuficientă. De altfel, din perspectiva principiului educaţiei permanente, educaţia formală devine complementară celorlalte forme: nonformală şi informală. Dezvoltarea educației formale are loc în contextul depășirii interpretarilor clasice conform cărora i se atribuie educației formale rolul prioritar. Orientările postmoderniste evidențiază expansiunea educației nonformale cu preluarea unor sarcini de educația formală, diversificând activitățile și stimulând în mai mare măsura motivația participanților. În ideea deschiderii școlii față de problematica lumii contemporane sunt propuse următoarele modalități menite să înlature treptat carențele semnalate la nivelul educației formale: descongestionarea materiei și crearea ocaziilor tot mai numeroase de afirmare a talentelor și a intereselor tinerilor, prin creșterea și diversificarea ofertei de opționale și de alternative educaționale / șanse reale pentru fiecare unitate de învățământ de a-i determina propriul curriculum (prin curriculum la decizia școlii) / posibilitatea utilizarii flexibile a segmentului neobligatoriu din programe în funcție de nevoile locale de educație și formare / asigurarea sinergiei dintre învățarea formală, nonformală și informală, în sensul deschiderii școlii înspre influențele educative nonformale și informale și găsirea modalităților optime de articulare între acestea / integrarea rapidă a noilor tehnologii comunicaționale în procesul de învățământ.
Educația formală, ca forma oficială, este întotdeauna evaluată social. Evaluarea realizată în cadrul educației formale trebuie să urmărească dezvoltarea capacităților de autoevaluare ale elevilor și studenților. Educația formală este importantă prin faptul că faciliteaza accesul la valorile culturii, științei, artei, literaturii și tehnicii, la experiența social-umană, având un rol decisiv în formarea personalității umane, conform dezideratelor individuale și sociale. Prin intermediul acestei forme de educație, “în timpul anilor de studii, individul este introdus progresiv în vastele domenii ale existenței umane”. Aceasta permite asimilarea cunoștințelor ca un sistem, oferind concomitent “un cadru metodic al exersării și dezvoltării capacităților și aptitudinilor umane”. Educația formală devine astfel “un autentic instrument al integrării sociale”.

b) Educaţia nonformală. Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Educaţia nonformală sau desfăşurată în afara formelor statuate explicit, ca instituţii şcolare, cu un grad de independenţă, cu obiective diferenţiate, cu participarea altor factori sociali, dirijată potrivit specificului, dar în relaţie de parteneriat cu şcoala. Educația nonformală se referă la toate activităţile organizate în mod sistematic în afara sistemului formal pentru a răspunde unei mari varietăţi de cerinţe de învăţare, cum ar fi cele de educaţie “complementară” (paralelă cu şcoala), de educaţie “suplimentară” sau de educaţie de “substituţie” (de ex. pentru cei analfabeţi). Notele caracteristice ale acestei forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa și se va întreprinde, rolul discret al educatorilor, renunţarea la evaluări și utilizari de note și calificative.
Educaţia nonformală prezintă ca trăsături: evidenţiază necesitatea, rolul, modul, valorificarea influenţelor formative, educative şi a altor forme de organizare a realizării educaţiei, în afară şi după etapa şcolarităţii: familia, instituţiile culturale, mass-media, instituţii şi organizaţii de copii şi tineret / aceste influenţe sunt corelate cu mediul extraşcolar în care participă educaţii, cu modurile de petrecere a timpului liber, cu includerea lor în diferite grupuri specifice / valoarea educativă, complementară educaţiei formale, poate avea efecte pozitive sau negative de compensare, ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top