peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

;*;*;Sentencijos;*;*; | receptai2


;*;*;Sentencijos;*;*;
Kas nepaþino meilës, tas tarsi negyveno.
---------------------
Meilë - vienintelë aistra, nepripaþástanti nei praeities, nei dabarties.
---------------------
Meilë parodo þmogui, koks jis turëtø bûti.
---------------------
Didþiausia laimë gyvenime - þinoti, kad esi mylimas.
---------------------
Meilë - nelyginant medis: ji iðauga pati, giliai suleidþia ðaknis á mûsø bûtybæ ir neretai þaliuoja ir þydi net mûsø ðirdies griuvësiuose.
---------------------
Visos aistros verèia mus klysti, bet paèias juokingiausias klaidas verèia daryti meilë.
---------------------
Nuo meilës yra visokiø vaistø, bet nëra në vieno patikimo.
---------------------
Meilë yra tada, kai nori kitam viskà atiduoti, o aistra, kai - nori viskà gauti.
---------------------
Meilë tramdo iðdidþias ðirdis, pasipûtëlius moko nuolaidumo, bet svarbiausia jos savybë - viskà taurinti ir kilninti.
---------------------
Nuoðirdþiai mylëti - vadinasi, pamirðti save.
---------------------
Protingiausias vyras tampa kvailiu, kai myli, tuðèiausia mergina pamilusi tampa protinga.
---------------------
Juk meilë - tai bent regimojo gyvenimo vienatinë prasmë. Nerasti jos - kaip ir to gyvenimo nustoti.
---------------------
Þmogus turi bûti stipresnis negu jo jausmas.
---------------------
Meilë suteikia kilnumo ir tiems, kuriems prigimtis jos nepadovanojo.
---------------------
Kaip meilë gyvenimui ið esmës yra tik mirties baimë, taip þmoniø siekimas bendrauti ið tikrøjø nëra tiesioginë reikmë: jos pagrindà sudaro ne meilë draugijai, o vienatvës baimë
---------------------
Didþiausia laimë gyvenime - þinoti, kad esi mylimas
---------------------
Vyras su bet kokia moterim gali bûti laimingas tol, kol jos nemyli
---------------------
Mylimoji - tarsi vyno butelis, þmona - kaip butelis, ið kurio vynas iðgertas
---------------------
Kas nepaþino meilës, tas tarsi negyveno
---------------------
Visos aistros verèia mus klysti, bet paèias juokingiausias klaidas verèia daryti meilë
---------------------
Jauni vyrai nori bûti iðtikimi, bet nebûna, seniai nori bûti neiðtikimi, bet negali
---------------------
Bûti nemylimam - tai nesëkmë. Nemylëti - ðtai nelaimë!
---------------------
Laikas atðaldo ir niekina maþà meilæ, taèiau didina ir stiprina didelæ, panaðiai kaip vëjas kad gesina þvakæ, bet ápuèia gaisro liepsnà
---------------------
Muzikos, kaip ir meilës, negalima paaiðkinti þodþiais - jà reikia jausti
---------------------
Nëra nuoðirdesnës meilës, nei meilë maistui
---------------------
Moterims pirmenybë! Bûkite dþentelmenai - leiskite joms pirmoms ásimylëti.
---------------------
Meilë susideda ið vienos sielos dviejuose kûnuose. Aristotelis
---------------------
Meilë nuteikia kaip Saulës spindulys po lietaus. Ðekspyras
---------------------
Meilë mus moko ne þavëtis vienas kitu, o abiem þiûrëti ta paèia kryptimi. Antuanas Saint-Exupery
---------------------
Geriau mylëti ir prarasti, nei visai nemylëti. Augustinas
---------------------
Uþ tai, kad þonës myli, gravitacija nëra kalta. Albertas Einðteinas
---------------------
Viskas, kà þinau apie meilæ yra tai, kad ji yra. Emily Dikenson.
---------------------
Manoji naktis tapo auðra - tavo dëka. Ibn Abbad
---------------------
Meilë regi ðirdimi ir todël sparnuoti meilës angliukai uþsimerkæ. Ðekspyras.
---------------------
Meilë parodo, kiek daug didþiø dalykø prarandama. Bet jei nemylite, tai visai nesvarbu, kas dar yra - visa to vis tiek nebus pakankama. Ann Landers
---------------------
Meilë yra nenumaldomas troðkimas bûti nenumaldomai trokðtamu. Roberas Frostas.
---------------------
Siekti meilës yra puiku, taèiau pavergti nepasiekiamà dar puikiau. Ðekspyras.
---------------------
Að stebiuos dþiaugsmuos panirus
Koks saldus tos meilës vaisius.
Meilës tëkmë niekada nebûna rami. Ðekspyras.
---------------------
Meiluþis, o ne meilë sudauþo tau ðirdá.
---------------------
Sunku bûti vienam, dar sunkiau - mylëti, taèiau sunkiausia - mylëti ir vël likti vieniðu.
---------------------
Tol nepajunti meilës, kol ji nepasitraukia.
---------------------
Sugundyk mano protà ir gausi kûnà. Atverk mano sielà ir bûsiu tavo amþinai.
---------------------
Sakoma, kad tikri draugai vaikðto susikibæ rankomis. Taèiau tikram draugui nereikia rankos, nes jis þino, kad ji visada bus ten.
---------------------
Kartais vienas turi mirti, kad kitas galëtø gyventi; likti vieniðas ir ðluostyti aðaras paþinæs dþiaugsmo skoná.
---------------------
Jei nori bûti mylimas - mylëk. Seneka.
---------------------
Atimkite ið mûsø meilæ ir þemë taps kapu. Robertas Brauningas.
---------------------
Meilë morali ir be vedybø, taèiau nëra moralu vedybos be meilës. Ellen Key.
---------------------
Meilës laiðkà raðai neþinodamas, kà jame pasakysi, o uþbaigi - neþinodamas, kà pasakei. Þanas Þakas Ruso
---------------------
Mylëti - tai regëti miraþus, kuriø nemato kiti. Francois Mauriac
---------------------
Svarbiausia meilëje - iðklausyti. Paulius Tilichas
---------------------
Nepatyrusi meilë sako: myliu, nes man tavæs reikia. Patyrusi meilë sako: reikia tavæs, nes myliu. Erichas Fromas
---------------------
Geriausia mylëti su protu. Taèiau beprotiðkai mylëti geriau nei nemylëti visai. Thacheray
---------------------
Didþiausias vyro trokðtamas dalykas ðiame pasaulyje yra moters ðirdis.
---------------------
Meilë nepriverèia suktis pasaulio. Ji tai, dël ko sukasi pasaulis. Franklinas Dþonsas
---------------------
Vienas þodis atsveria gyvenimà ir kanèias jame. Tas þodis - meilë. Sofoklis
---------------------
Meilë leidþia nubudus skrajoti sapnuose.
---------------------
Pirmàkart susitikus rûpëjo kaip tau patikti; tada, kaip priversti pamilti, o dabar - kaip neprarasti tavæs.
---------------------
Meilë akla, nes myli ðirdimi.
---------------------
Netekëk uþ to, su kuriuo norëtum gyventi. Tekëk uþ to, be kurio negali gyventi.
---------------------
Tu lieti kaip niekas kitas. Tavo prisilietimas - meilë.
---------------------
Meilë kaip roþë. Ji graþi, taèiau badosi. O skirtumas tas, kad meilë gali þydëti amþinai, o roþë - ne.
---------------------
Idealus groþis, þaviausia iðvaizda nieko neverta, jeigu tuo niekas nesiþavi
---------------------
Meilë - nuostabus netikrø pinigø dirbëjas, verèiantis ne tik variokus á auksà, bet ir auksà á variokus
---------------------
Meilës ávairovës ieðkojimas - bejëgiðkumo þenklas
---------------------
Mes laikome þmogumi tik tà, kurio siela mylëdama svajoja tiek pat apie dvasiná malonumà, kiek ir apie kûniðkà pasitenkinimà
---------------------
Ðirdis yra geriausias vadovas
---------------------
Nenaturaliausias ir apgaulingiausias jausmas - kad tave kaþkas myli.
---------------------
Ne visuomet mylime tuos, kurie þavisi mumis, bet, ne visuomet mylime tuos, kuriais patys þavimes.
---------------------
Greièiau pamilsime tuos, kuriø nekenèiame, negu tuos, kurie mus myli labiau, negu mes to norime.
---------------------
Isimylëjeliai nenuobodziauja bûdami kartu del to, kad jie visuomet kalba apie save.
---------------------
Kai mylime, daþnai abejojame tuo, kuo labiausiai tikime.
---------------------
Ir rûmai, ir stovyklos, ir miðkai paklusta meilei.
---------------------
Draugystë baigiasi ten, kur prasideda nepasitikejimas.
---------------------
Meilë - tai tai stiklas, kurá sudauþes nesugraþinsi.
---------------------
Maþiau myli tas, kuris þodþias gali iðreiksti visà savo jausmø stiprybæ.
---------------------
Meilë - tai duetas, kuris baigiasi solo arba trio
---------------------
Mylëti yra þmogiðka, taèiau ir mylëti reikia þmoniðkai.
---------------------
Mylëdamas þinok, kad yra neapykanta, neapkesdamas þinok, kad yra meile.
---------------------
Meilë - tai dviejø padaryta kvailystë.
---------------------
Þodis skaudesnis uz durklà, nes jis visuomet pataiko i paèià ðirdá.
---------------------

Sunku bûti vienam, dar sunkiau - mylëti, taèiau sunkiausia - mylëti ir vël likti vieniðu.
---------------------
Tol nepajunti meilës, kol ji nepasitraukia.
---------------------
Sugundyk mano protà ir gausi kûnà. Atverk mano sielà ir bûsiu tavo amþinai.
---------------------
Sakoma, kad tikri draugai vaikðto susikibæ rankomis. Taèiau tikram draugui nereikia rankos, nes jis þino, kad ji visada bus ten.
---------------------
Kartais vienas turi mirti, kad kitas galëtø gyventi; likti vieniðas ir ðluostyti aðaras paþinæs dþiaugsmo skoná.
---------------------
Jei nori bûti mylimas - mylëk. Seneka.
---------------------
Atimkite ið mûsø meilæ ir þemë taps kapu. Robertas Brauningas.
---------------------
Meilë morali ir be vedybø, taèiau nëra moralu vedybos be meilës. Ellen Key.
---------------------
Meilës laiðkà raðai neþinodamas, kà jame pasakysi, o uþbaigi - neþinodamas, kà ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.