peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


receptai2.peperonity.com

;*;*;Sentencijos2;*;*;

Sunku bûti vienam, dar sunkiau - mylëti, taèiau sunkiausia - mylëti ir vël likti vieniðu.
---------------------
Tol nepajunti meilës, kol ji nepasitraukia.
---------------------
Sugundyk mano protà ir gausi kûnà. Atverk mano sielà ir bûsiu tavo amþinai.
---------------------
Sakoma, kad tikri draugai vaikðto susikibæ rankomis. Taèiau tikram draugui nereikia rankos, nes jis þino, kad ji visada bus ten.
---------------------
Kartais vienas turi mirti, kad kitas galëtø gyventi; likti vieniðas ir ðluostyti aðaras paþinæs dþiaugsmo skoná.
---------------------
Jei nori bûti mylimas - mylëk. Seneka.
---------------------
Atimkite ið mûsø meilæ ir þemë taps kapu. Robertas Brauningas.
---------------------
Meilë morali ir be vedybø, taèiau nëra moralu vedybos be meilës. Ellen Key.
---------------------
Meilës laiðkà raðai neþinodamas, kà jame pasakysi, o uþbaigi - neþinodamas, kà pasakei. Þanas Þakas Ruso
---------------------
Mylëti - tai regëti miraþus, kuriø nemato kiti. Francois Mauriac
---------------------
Svarbiausia meilëje - iðklausyti. Paulius Tilichas
---------------------
Nepatyrusi meilë sako: myliu, nes man tavæs reikia. Patyrusi meilë sako: reikia tavæs, nes myliu. Erichas Fromas
---------------------
Geriausia mylëti su protu. Taèiau beprotiðkai mylëti geriau nei nemylëti visai. Thacheray
---------------------
Didþiausias vyro trokðtamas dalykas ðiame pasaulyje yra moters ðirdis.
---------------------
Meilë nepriverèia suktis pasaulio. Ji tai, dël ko sukasi pasaulis. Franklinas Dþonsas
---------------------
Vienas þodis atsveria gyvenimà ir kanèias jame. Tas þodis - meilë. Sofoklis
---------------------
Meilë leidþia nubudus skrajoti sapnuose.
---------------------
Pirmàkart susitikus rûpëjo kaip tau patikti; tada, kaip priversti pamilti, o dabar - kaip neprarasti tavæs.
---------------------
Meilë akla, nes myli ðirdimi.
---------------------
Netekëk uþ to, su kuriuo norëtum gyventi. Tekëk uþ to, be kurio negali gyventi.
---------------------
Tu lieti kaip niekas kitas. Tavo prisilietimas - meilë.
---------------------
Meilë kaip roþë. Ji graþi, taèiau badosi. O skirtumas tas, kad meilë gali þydëti amþinai, o roþë - ne.
---------------------
Idealus groþis, þaviausia iðvaizda nieko neverta, jeigu tuo niekas nesiþavi
---------------------
Meilë - nuostabus netikrø pinigø dirbëjas, verèiantis ne tik variokus á auksà, bet ir auksà á variokus
---------------------
Meilës ávairovës ieðkojimas - bejëgiðkumo þenklas
---------------------
Mes laikome þmogumi tik tà, kurio siela mylëdama svajoja tiek pat apie dvasiná malonumà, kiek ir apie kûniðkà pasitenkinimà
---------------------
Ðirdis yra geriausias vadovas
---------------------
Nenaturaliausias ir apgaulingiausias jausmas - kad tave kaþkas myli.
---------------------
Ne visuomet mylime tuos, kurie þavisi mumis, bet, ne visuomet mylime tuos, kuriais patys þavimes.
---------------------
Greièiau pamilsime tuos, kuriø nekenèiame, negu tuos, kurie mus myli labiau, negu mes to norime.
---------------------
Isimylëjeliai nenuobodziauja bûdami kartu del to, kad jie visuomet kalba apie save.
---------------------
Kai mylime, daþnai abejojame tuo, kuo labiausiai tikime.
---------------------
Ir rûmai, ir stovyklos, ir miðkai paklusta meilei.
---------------------
Draugystë baigiasi ten, kur prasideda nepasitikejimas.
---------------------
Meilë - tai tai stiklas, kurá sudauþes nesugraþinsi.
---------------------
Maþiau myli tas, kuris þodþias gali iðreiksti visà savo jausmø stiprybæ.
---------------------
Meilë - tai duetas, kuris baigiasi solo arba trio
---------------------
Mylëti yra þmogiðka, taèiau ir mylëti reikia þmoniðkai.
---------------------
Mylëdamas þinok, kad yra neapykanta, neapkesdamas þinok, kad yra meile.
---------------------
Meilë - tai dviejø padaryta kvailystë.
---------------------
Þodis skaudesnis uz durklà, nes jis visuomet pataiko i paèià ðirdá.
---------------------

Mergaitës drovingumas turi bûti toli nuo groþio.
---------------------
Ne þmogaus ieðkok þieduose, o þiedø þmoguje.
---------------------
Meilë yra poetø iðlepintas kûdikis.
---------------------
Gyvenimas sutaisytas taip gudriai, kad nemokant neapkesti, negalima nuoðirdþiai mylëti.
---------------------
Valstietës lûpos saldzios dievaþi, Nors ji ne ledi, bet vistiek graþi.
---------------------
Meilë neatleidþia nieko arba atleidþia viskà.
---------------------
Mylinèiam nëra baisesnës bausmës, kaip apkaltinimas, kad jis nemyli mylinèio þmogaus.
---------------------
Kai myli, lengvai tiki kitø meile.
---------------------
Mylëti leista visiems, tik nereikia jos griauti kitiems.
---------------------
Nereikia karðtai mylëti, Nereikia karðtai draugauti, Nes meilë nemoka gailëtis, Nes meilë
nemoka juokauti!!!
---------------------
Kerðydama ir mylëdama moteris esti barbariðkesnës uþ vyrà.
---------------------
Meile neprekiaujama prekyvietëse, ji nesvarstoma prekiautojo svarstyklëmis. Jos, kaip ir intelekto, vienatinis dþiaugsmas yra jausti, kad ji gyva.
---------------------
Meilës vertas kiekvienas, iðskyrus tà, kuris mano esàs jos vertas.
---------------------
Meilë - didþiausia paslaptis, kurios ieðkojo visi pasaulio iðminèiai.
---------------------
Moterys ásimyli nepataisomus kvailius, o palieka gerus iki ðleikðtulio.
---------------------
Meilë nëra viskas, taèiau be meilës viskas yra niekas.
---------------------
Meilë - ðviesus dalykas mëgstantis tamsà
---------------------
Atsargus meiluþis - ne meiluþis.
---------------------
Ðiandien gimiau að antrà kartà - Atëjo meilë pas mane.
---------------------
Nebûna meilei palankûs
Nei laikas, nei vieta!
---------------------
Að paþinau merginà, kurià mylët galëjau akimis.
---------------------
Kas gali bût pasaulyje graþiau negu jaunystës meilës sapnas.
---------------------
Galime dràsiai tvirtinti, kad joks didis kûrinys nebuvo sukurtas be aistros.
---------------------
Ðtai kà að meilindamasis patyriau:
Meilæ ne dovanai tu gauni, bet pelnai.
---------------------
Su meile þaisti nevalia.
---------------------
Net keista - ko tik neiðkreèia tie vyrai, o moterys juos laiko angelais...
---------------------
Meilë - tokia bûsena, kai esi laimingas todël, kad laimingas ir kitas.
---------------------
Pavasará jaunuolio mintys nejuèia vis meilës pusën krypsta.
---------------------
Meilæ patyræ, þino koks tai skausmas.
---------------------
Gyvenime kaip meilëje - sveikas protas stoja prieð, o sveiki instingtai uþ.
---------------------
Vienintelë gyvenime laimë - mylëti ir bûti mylimai.
---------------------
Að gyvenu pakankamai ilgai ir þinau, kad meilë kada nors baigiasi.
---------------------
Meilë gimsta....ið malonumo þiûrëti vienam á kità, ji minta pasimatymais, o subræsta tuomet, kai nebeámanoma iðsiskirti!
---------------------
Jokia þmoniðka bûtybë negali ásakinëti meilei.
---------------------
Ak, ðitaip mylëti, bûti mylimam ir taip apsirikti!
---------------------
Nëra pasaulyje þmogaus, kuriam pakaktø vaiko dëkingumo arba moters meilës.
---------------------
Meilë yra savæs dovanojimas.
---------------------
Esminë jø santuokos klaida: savo ilgalaikæ sutartá jie grindþia trumpalaikiu jausmu.
---------------------
Pragaras mieloji ponia, yra gyvenimas be meilës.
---------------------
Tegu nesiekia vyrai moters rankos, kol jos ðirdies nëra palenkæ.
---------------------
Meilë buvo ir yra mano valdovë, mano karalienë
---------------------
Þmogus laimingas arba nelaimingas savo jausmais.
---------------------
Jei tyli, tylëk ið meilës. Jei kalbi, kalbëk ið meilës. Priekaiðtauji - tik ið meilës. Uþjauti - uþjausk ið meilës.
---------------------

Meilë - sudëtingiausias instrumentas, ir jis be priekaiðtu tik tada, kai visi komponentai savo vietoje.
---------------------
Ne kiekvienas gamtos apdovanotas gilia ir iðmintinga meile. Poetai apdainuoja jos amþinumà, o ið tikrøjø meilë pamaþu blësta ir mirðta drauge su þmogaus amþiumi.
---------------------
Viskas ðventa, kas daroma ið meilës ir vardan meilës.
---------------------
Meilë - tai geguþis pasiklydæs, tai ðermukðniu uþdegta versmë, Meilë -medin sviestos vëjo kanklës, amþiais grojama dalia.
---------------------
Paaiðkink man, meile, ko að pati paaiðkinti negaliu.
---------------------
Meilës þaizdos gal ne visada mirtinos, bet uþtat niekada neuþgyja.
---------------------
Niekaip að apsieit negaliu be to þodþio didelio - myliu.
---------------------
Meilë beveik visuomet pakartinta ilgesiu.
---------------------
Meilë duota þmogui viena: jei ji nesulaukia atsako - þmogus privalo ðventai saugoti jà savo ðirdyje visa gyvenimà.
---------------------
Mylëjusieji kits kità þmonës iðsiskiria ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.