peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

;*;*;Sentencijos4;*;*; | receptai2


;*;*;Sentencijos4;*;*;
"Dauguma visada klysta; mazuma retai buna teisi."
/ Henrik Ibsen /

"Veikimo prasmë ir siela yra mintys, geidimai, troðkimai. Ið svajoniø, ið psichiniø þmogaus galiø gimsta tikrenybës."
/ Vydûnas /

"Sàmonë yra dvasios ðviesa."
/ Vydûnas /

"Laikas neturi pakaitalø."

"Negyvenamoje saloje neiðgarsësi."

"Nuo minèiø bado dar niekas nenumirë."

"Mylëti - tai ne vien þiûrëti vienas á kita, bet kartu þiûrëti viena kryptimi."
/ Antuanas de Sent Egziuperi /

"Kiekviena problema suteikia dovanà, kuri gali praturtinti Jûsø gyvenimà."

"... o jei tu irkluoji ir prakaita lieji - susidraugauk su vëju ir jis tavo laivo bures iðpûs."
/ Arûnas Raudonis /

"Jei nori pakeist pasauli, keisk pirmiau save."

"Visas gyvenimas - tik sapnas."
/ Kalderonas /

"Formos yra daiktø savybës."

"TV yra prietaisas, leidþiantis ýmonëms, kurie neturi kà veikti, stebëti tuos, kurie negali nieko nuveikti."
/ Fredas Alenas /

"Meilë gydo þmones - ir tuos, kurie myli ir tuos, kurie yra mylimi."
/ Karlas Menindþeris /


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.