peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Multimedia gallery


receptai2.peperonity.com

*;*;*;Anekdotai..;*;*;

Vakaras.
Seima sedi prie stalo, vakarieniauja.
Staiga sunus klausia:
- Mama kas yra minetas???
Mama "siuolaikiska", zino, kad su vaikais reikia sneketi apie sexa. Sviesti juos lytiskai, sako:
- Minetas sunau, tai kada vyriska lytini organa imi i burna...
Tevas, visas susinervines, griebia sauksta ir terks bobai i kakta...
- Ne imi, o duodi blt. Taigi sunø augini...
________________________________

Jeigu riteriui skelsi á kairájá skruostà, jis nukris ant deðinio ðono.

--------------------------------------------------------------------------------

Meilë - tai per didelë tarpusavio simpatija, vedanti lovos link.

--------------------------------------------------------------------------------

Koks skirtumas tarp braziliðkø ir meksikietiðkø muilo operø? Braziliðkose pirmiausia kankinasi, o po to tuokiasi; meksikietiðkuose - pirma tuokiasi, po to kankinasi.

--------------------------------------------------------------------------------

Vienintelis pliusas fiziko gyvenime - kryþius ant jo kapo.

--------------------------------------------------------------------------------

Kas moka - daro, kas nemoka daryti - mokina, kas nemoka mokyti - vadovauja.

--------------------------------------------------------------------------------

Keliø þemëlapyje yra visa reikalinga informacija, iðskyrus, kaip já vël sulankstyti.

--------------------------------------------------------------------------------

Avie tu, klonuota!

--------------------------------------------------------------------------------

Þinote, kaip kompiuteris laimëjo prieð Kasparovà? Labai paprastai - padarë ðachà ir pakibo.

--------------------------------------------------------------------------------

Þmona kaip granata - jei meti, tai kuo toliau.

--------------------------------------------------------------------------------

Gruzinas - tai vardas, þydas - tai paðaukimas, èigonas - profesija, rusas - likimas...

--------------------------------------------------------------------------------

Jeigu dirbai ir negavai, vadinasi, uþ tave gavo kaþkas kitas.

--------------------------------------------------------------------------------

Laimingi mentø nepastebi.

--------------------------------------------------------------------------------

Mergina - arba graþuolë, arba su galva viskas tvarkoj.

--------------------------------------------------------------------------------

Kai gimiau - verkiau, kai paëmë á armijà - supratau kodël.

--------------------------------------------------------------------------------

Kulkosvaidininko profesijos pagrindas: laiku nusimuilinti.

--------------------------------------------------------------------------------

Puikus gërimas tekila: iðgërei, pasijutai kaktusu, tik kad rytà spygliai paprastai auga á vidø.

--------------------------------------------------------------------------------

Klausimas: ar turite vaikø? Atsakymø 3 variantai: taip, ne, neþinau.

--------------------------------------------------------------------------------

Mokykitës ið savo tëvø klaidø - naudokitës prezervatyvu!

--------------------------------------------------------------------------------

Viengungis gyvena kaip þmogus, taèiau mirðta kaip ðuo.

--------------------------------------------------------------------------------

Niekada negulkit su moterimi, kuri turi daugiau problemø nei jûs.

--------------------------------------------------------------------------------This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.