peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Multimedia gallery


receptai2.peperonity.com

;*;*;*;Anekdotai8;*;*;*;

Jeigu pinigai bûtø blogis, jais neiðeitø taip greitai atsikratyti.

--------------------------------------------------------------------------------

Kartais ðvytintis protas gali tik atspindëti.

--------------------------------------------------------------------------------

Gerai juokiasi tas, kas juokiasi kaip arklys.

--------------------------------------------------------------------------------

Alkoholizmo nepragersi.

--------------------------------------------------------------------------------

Nejaudink manæs be reikalo.

--------------------------------------------------------------------------------

Moteriðkos problemos yra niekas, palyginti su vyriðkomis, dël kuriø kilo moteriðkos.

--------------------------------------------------------------------------------

Jeigu jûs neturite problemø - jûs jau miræs.

--------------------------------------------------------------------------------

Kad bûtø apie kà patylëti. Apie kà pakalbëti visada atsiranda.

--------------------------------------------------------------------------------

Pats gimei ir kitam padëk.

--------------------------------------------------------------------------------

Gerø þmoniø daug. Naudingø maþoka...

--------------------------------------------------------------------------------
Ið dviejø blogybiø iðsirenku tà, kurios dar nebandþiau.

--------------------------------------------------------------------------------

Að sakau tai, kà galvoju, todël ir tyliu.

--------------------------------------------------------------------------------

Taikûs gyventojai þvëriðkai suðaudë okupantus.

--------------------------------------------------------------------------------

Sumuðtinio dësnio iðvada klaidinga. Pataisymas: jeigu sumuðtinis sviestu pateptas ið abiejø pusiø, nukritæs jis ims ridentis nuo vieno ðono ant kito.

--------------------------------------------------------------------------------

Ir ko tik mes be jûsø nedarytume...

--------------------------------------------------------------------------------

Jeigu laikai save protingesniu nei likusieji, neverk, kai tavæs nesupranta...

--------------------------------------------------------------------------------

Optimistas tiki, kad gyvename geriausiame pasaulyje. Pesimistas bijo, kad ið tikrøjø taip ir yra.

--------------------------------------------------------------------------------

Prisimink, jeigu mergina padovanojo tau raktà nuo savo ðirdies, nesidþiauk, rytoj ji pakeis spynà.

--------------------------------------------------------------------------------

Ðviesa tunelio gale - tai tik priekiniai traukinio þibintai.

--------------------------------------------------------------------------------

Bet kuriame ið mûsø miega genijus. Su kiekviena diena vis kieèiau...

--------------------------------------------------------------------------------

Vaþiuoja vyras "Ford''u", ant kelio - þmogus su karve.


-Patá pavëþëèiau,- sustabdo automobilá vairuotojas, bet karvë á "Ford''à" netilps.


-O ji bëgs ið paskos!


"Ford''as" ðoktelëjo á prieká, vairuotojas mato: karvë neatsilieka. Jis didina greitá, karvë taip pat.


-Þiûrëk,- stebisi vairuotojas,- tavo karvë net lieþuvá iðkiðo.


-Á kurià pusæ?


-Á kairæ.


-Uþleisk kelià. Karvë nori aplenkti.


--------------------------------------------------------------------------------

Susitinka du avinai.


-Be-e-e...-sveikinasi vienas.


-Mû-û-û...-atsako kitas.


-Èia dabar kas?


-Mokausi uþsienio kalbos.


--------------------------------------------------------------------------------

Juoda jûra. Juodas smëlis. Juodas dangus. Sëdi du negrai studentai ir kalbasi:

- Klausyk, ir kam tà juodà gumà mes deginame?

--------------------------------------------------------------------------------

Naujasis rusas pasiklydo miðke, stovi vidury pievelës ir sako:

–Nu kà, taip sakant, aû…

--------------------------------------------------------------------------------

-Na, tai kodël greitá virðijote ponas vairuotojau, -klausia MZP.- Kà, neþinote, kad èia greitis tik 40 km/h, o jûs net ant 80 lëkëte.

-Matot, pons inspektoriau, skubëjau tamstai 100$ atveþti...

--------------------------------------------------------------------------------

Ateina þmona pas vyrà ir sako:

-Þinai, brangusis, turiu tau blogà naujienà ir gerà, kurià sakyt?

-Sakyk geràjà...

-Tai vat, brangusis, mûsø maðinoje oro pagalvë VEIKIA...

--------------------------------------------------------------------------------

- Kodël programuotojai nepila á savo automobilius nei 95 nei 98 benzino?

- O gi bijo, kad variklis "neuþlûþtø"!

--------------------------------------------------------------------------------

Kartà uþëjo vaikinas (kompiuteristas) á parduotuvæ ir sako:

-Duokit man kilimëlá pelei.

Pardavëjas :

-O gal dar ir batø tarakonui?

--------------------------------------------------------------------------------

Á akcinæ bendrovæ uþsuko bedarbis:

- Ieðkau darbo!

- Ar mëgëjas? - spragteli sau á pagurklá darbdavys.

- Kà jûs-profesionalas!

--------------------------------------------------------------------------------

Lietuvoje ieðkoma kompanijos, kuri imtøsi kasti tunelá po Baltijos jûra.

Pas uþsakovà atëjo þmogus su kastuvu ir sako:

- Atëjau tunelio kasti.

- Jûs ið kokios kompanijos?

- Kasiu su savo broliu. Jis pradës ið Lietuvos, o að ið Ðvedijos pusës, ir po Baltija su juo susitiksime.

- Na, o jeigu nesusitiksite?

-Tada bus du tuneliai.

--------------------------------
– Petriuk, kodël Amerika vadinama Amerika?

– Todël, kad ten gyvena amerikieèiai.

--------------------------------------------------------------------------------

– Petriuk, iðvardyk penkis plëðrius þvëris, – sako mokytoja.

– Vienas liûtas ir keturi tigrai.

--------------------------------------------------------------------------------

– Kodël gandrai rudená iðskrenda á Afrikà?

– Negrai irgi nori turëti vaikø, – atsako Petriukas.

--------------------------------------------------------------------------------

– Visos upës áteka á jûras. Kodël jûros neiðsilieja ið krantø? – klausia mokytojas Petriuko.

– Nes vandená iðgeria þuvys! – atsako ðis.

--------------------------------------------------------------------------------

Petriukas klausia:

– Mama, ar Ramusis vandenynas visada ramus?

– Ar negali paklausti ko nors protingesnio, – nepatenkinta mama.

– Galiu. Tada pasakyk, nuo ko numirë Negyvoji jûra? (A. J.)

--------------------------------------------------------------------------------

Skrenda lëktuvas. Stiuardesë neðioja gërimus. Prieina prie kaþkokio arabo.

– Pone, gal jums viskio ar vyno?

– Ne, aèiû. Man tuoj reikës sëstis prie vairo.

--------------------------------------------------------------------------------

Ateina studentas egzamino laikyti ir be kalbø deda ant stalo butelá konjako. -Patenkinamai, - pasako dëstytojas. Studentas prie pat deda saldainiø dëþæ: -Gerai. Ant saldainiø dëþës dedamas labai brangus, inkrustuotas tuðinukas. Dëstytojas: -Puiku, - ir raðo paþymá. -Taip, dabar reikia fizikà iðlaikyti, - sako studentas dëdamas viskà á krepðá.

--------------------------------------------------------------------------------

Dar vakar apie mokymàsi miegant buvo kalbama kaip apie kaþkoká stebuklà. Ðiandien tuo nieko nenustebinsi: taip mokosi iðtisos auditorijos.

--------------------------------------------------------------------------------

Studentas - tai objektyviai egzistuojanti realybë, plaukiojanti þiniø vandenyno pavirðiuje ir 2 kartus per metus nerianti á gylá stipendijos.

--------------------------------------------------------------------------------

Kamikadziø mokykla. Instruktorius: þiûrëkit atidþiai, asilai, rodau tik vienà kartà!

--------------------------------------------------------------------------------

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.