peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Multimedia gallery


receptai2.peperonity.com

;*;*;*;Anekdotai 9;*;*;*;

Profesorius filologijos studentui, niekaip nesugebanèiam gauti áskaitos:

- Na, tiek jau to, prieð savo valià að jums pasiraðysiu áskaità, jeigu pasakysite, kokius du þodþius daþniausiai vartoja studentai.

- Að neþinau.

- Visiðkai teisingai! Duokit savo knygelæ!

--------------------------------------------------------------------------------

Skrenda erelis per miðkà, þiûri kiðkis velkasi visas kraujuotas, pavargæs, keikiasi...

- Kas yra kiðki?

- Ai, visa mënesá jau dramblienë mane vietoj tampono naudoja...

Po savaitës bëga kiðkis visas baltutëlis, þiûri erelis velkasi visas kraujuotas.

- Kas nutiko? - klausia kiðkis.

- Uþmuðiu tà niekðà, kuris dramblienei pasakë, kad su sparneliais geriau!!!

--------------------------------------------------------------------------------


Vienas vyras dþiûgauja:

- Man gimë sûnus! Valio!

O kitas jam sako:

- Ko èia rëkauji.. Nors aèiû pasakytum!

--------------------------------------------------------------------------------

Blondinë ateina pas gydytojà.

Ðis: - Praðau, nusiimkite ausines ir iðjunkite grotuvà!

Blondinë: - Negaliu, tai pavojinga gyvybei!

Gydytojui nusibodo iðsisukinëjimai, jis nuëmë ausines, iðjungë grotuvà. Staiga ima blondinë kaip þuvis gaudyti orà, lakstyti visa pamëlus. Gydytojui pasidaro keista. Pasiima ir uþsideda ausines, o ið ten sklinda garsas: "Ikvëpti, iðkvëpti, ákvëpti, iðkvëpti"...

--------------------------------------------------------------------------------

Justë klausia savo mamos: - Ar tiesa, kad mane atneðë gandras? - Tai þinoma! - O tiesa, kad ir tave gandras atneðë? - Aiðku, ir mane gandras atneðë! - O senelæ irgi? -klausia Justë. - Taip, ir tavo senelæ! - atsako mama. Justë pasiima sàsiuviná ir uþraðo: "Mûsø ðeimoje jau trys kartos ið eilës nebuvo normalaus gimdymo..."

--------------------------------------------------------------------------------

Suskamba durø skambutis, prie durø stovi vargðas, laukiantis iðmaldos. Atidaro moteris.

-Atleiskit, ar jûs man neturëtumët gabalëlio torto?

Moteris susinervinus atsako:

- O ar neuþtektø duonos?

- Ðiaip jau uþtektø, bet ðiandien mano gimtadienis...

--------------------------------------------------------------------------------

Septyniø metrø gylyje pastebi naras kità þmogø, kuris tokiame gylyje yra be nardymo árangos. Naras leidþiasi 6 metrais giliau, tas þmogus jam ið paskos. Kai ðis ir toliau neria gilyn, naras neiðlaikæs pasiima lentelæ ir vandeniui atsparia kreida uþraðo: Kaip, po galais, tau pavyksta be nardymo árangos taip ilgai iðbûti po vandeniu tokiame gylyje?

Ðis ið paskutiniø jëgø ant lentelës uþraðo:

Kvaily, að skæstu!

--------------------------------------------------------------------------------

ATLAIDUMAS

-Dabar, kai mes jau vedæ deðimt dienø, leisk man nurodyti kai kuriuos tavo trûkumus.

- Nesivargink! Jei að jø neturëèiau, tai bûèiau susiradusi kà nors geriau, negu tu.

--------------------------------------------------------------------------------

Iðgerkim uþ buèiná, kuris sugalvotas vyrø, kad uþkimðtø moterims burnas.

--------------------------------------------------------------------------------

Leiskit iðgerti uþ tuos, kurie ir be mûsø apie mus gerai kalba.

--------------------------------------------------------------------------------

Kad bûtø kuo apsirengti ir prieð kà nusirengti.

--------------------------------------------------------------------------------

Iðgerkime uþ moteris ir kitas mistines bûtybes.

--------------------------------------------------------------------------------

Uþ mûsø moteris ir kad visada moterø bûtø mums.

--------------------------------------------------------------------------------

Na, prote, sudie! Susitiksim rytoj.

--------------------------------------------------------------------------------

Na, prote, sudie! Susitiksim rytoj.

--------------------------------------------------------------------------------

Linkiu iðgerti uþ sveikatà tø, kurie jà dar turi.

--------------------------------------------------------------------------------

Pats trumpiausias, bet pats daugiaprasmiðkiausias palinkejimas: bûk! Tik kokiu bûti kiekvienas nusprendþia pats...

--------------------------------------------------------------------------------

Tegul jûsø troðkimai bijo jûsø galimybiø

--------------------------------------------------------------------------------

Iðgerkim uþ gerus þmones: juk mûsø tiek nedaug liko.

--------------------------------------------------------------------------------

Linkiu tau, kad tave 90 metø pasodintø uþ iðprievartavimà!

--------------------------------------------------------------------------------This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.