peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Multimedia gallery


receptai2.peperonity.com

;*;*;*;Anekdotai 10;*;*;*;

Á egzaminà ateina visiðkai girtas studentas.

- Profesoriau, ar galima laikyti egzaminà lengvai iðgërusiam studentui?

- Tiek to, trauk bilietà.

- Ne, ne man. Ei, draugai, áneðkite Vytà.

Iðgerkim uþ tai, kad mûsø vertinimas nepriklausytø nuo mûsø girtumo laipsnio.


--------------------------------------------------------------------------------

Jei moteris nemato jokiø gerø vyro savybiø, tai reiðkia, kad jis - jos vyras. Jeigu vyras draugø bûry giria moterá, reiðkia, ji - jo meiluþë.

Taigi iðgerkime uþ tai, kad þmona daþniau girtø savo vyrà, o vyras nepastebëtø jokiø gerø savo meiluþës savybiø.

--------------------------------------------------------------------------------

Kiekvienai moteriai aiðku, kad ji iðtekëjo þymiai nesëkmingiau, negu jos vyras vedë.

--------------------------------------------------------------------------------

Kiekvienai moteriai aiðku, kad ji iðtekëjo þymiai nesëkmingiau, negu jos vyras vedë.

--------------------------------------------------------------------------------

Ðiuolaikinæ meilæ sunku pavadinti romanu: greièiausiai tai vienaveiksmë pjesë.

--------------------------------------------------------------------------------

Meilë akla, bet intelekto trûkumus ji pastebi.

--------------------------------------------------------------------------------

- Kà daryti, kai ásimyli ið pirmo þvilgsnio?

- Þvilgtelëti antrà kartà...

--------------------------------------------------------------------------------

- Að buvau pas bûrëjà ir ji man iðpranaðavo, kad að tapsiu amþinai laiminga su jaunu, aukðtu, turtingu, truputá praþilusiu...

- Tai nuostabu!

- Taip tai taip, bet bûrëja man nepasakë, kà daryti su dabartiniu vyru.

--------------------------------------------------------------------------------

- Jus iðtiko didelë nelaimë, - reikðmingai pasakë bûrëja jaunai klientei. - Greièiausiai jûs netekote vyro?

- Bet að mergaitë...

- Tada tai buvo skëtis.

--------------------------------------------------------------------------------

Vyras ir þmona ateina pas bûrëjà.

- Manæs visai nedomina jo ateitis, - sako þmona bûrëjai. - Jûs tik pasakykite man, kur jis buvo vakar naktá?

--------------------------------
Netekæs galvos, tuo neapsiriboja: dar ima siûlyti rankà ir ðirdá.

--------------------------------------------------------------------------------

- Jau vëlu, o vyras namo negráþta... Ar tik neásitaisë meiluþës?

- Na kam tu, brangiojji, visà laikà taip blogai galvoji? Gal jis paprasèiausiai pateko á avarijà?..

--------------------------------------------------------------------------------

- Èeburaðka, girdi kà sakau?

- Gena, nu tu paþiûrëk á mane. Þinoma, kad girdþiu!

--------------------------------------------------------------------------------

Jaunas vyrukas ásidarbino kaþkokioj ministerijoj. O ten - vien

pagyvenusios

moteriðkës. Vyrukas uþeina á kabinetà, kuriame dirbs. Visos moterys labai

apsidþiaugia:

- Oi, labas, uþeikite i mûsø gëlynà!

Vyrukas tyliai sumurma:

- Koks èia gëlynas... Herbariumas èia...

--------------------------------------------------------------------------------

Taksi. Álipa keleivis, atsisëda ant uþpakalinës sëdynës, tyliai vaþiuoja sau... Po kiek laiko patapðnoja vairuotojui per petá ir sako:

- Ei, drauguþi...

Vairuotojas staiga paðoka, trenkiasi galva i lubas, paspaudþia greièio pedalà, paleidþia vairà ið rankø, paskui paspaudþia stabdá, sukriokia, vos ne vos iðsisuka nuo stulpo, iðlekia á prieðingà eismo juostà, nuslysta link namo kampo... Þodþiu, vos neuþsimuða. Maðina, galø gale, laimingai sustoja. Keleivis iðlemena:

- Atttleiskite... Neþinojau, kad taip jus iðgàsdinsiu...

Á já atsisuka perbalæes vairuotojas:

- Nnnniekk-ko ttt-okio... Að tiesiog pirma diena dirbu taksi....

- O anksèiau kur jûs dirbote?

- Anksèiau... Katafalkà vairavau...


--------------------------------------------------------------------------------

Dingo vyrui þmona. Paraðë policijoj pareiðkima. Sëdi vakare þiûri telikà, skambutis:

- Èia is N-to komisariato jums skambina, jûsø þmona dingo ?

- Nu jo...

- Turim jum 3 naujienas: blogà, tokià visai-nieko ir gerà.

- Nu tai sakykit blogà...

- Jûsø þmona paskendo, mes jà ið upës iðtraukëm. O nebloga naujiena ta, kad ji visa vëþiais apkibusi buvo. Na tai þinot paëmëm alaus, pasëdëjom su narais, tikrai neblogai vakaras praëjo.

- O gera kokia ?

- Tai ateikit rytoj pas mus, mes ja vël istrauksim, pasëdësim...

--------------------------------------------------------------------------------

Mama raðo sûnui á kalëjimà:

- Sûneli, kai tave pasodino, visai blogai pasidarë... Ûkis

nepriþiûrëtas, darþas nesukastas, bulvës nepasodintos - kà daryti -

neþinau!

Sûnus raðo atsakymà:

- Mama, tu geriau darþe nesikapstyk... Tiek visko iðkasi, kad ir tave

pasodins, ir man dar pridës...

Ir vël mama raðo:

- Sûneli, kartu su tavo laiðku atvaþiavo ir policija. Perrausë visà

darþà, nieko nerado, pikti kaip velniai iðvaþiavo.

Sûnus atsako:

- Mama! Kaip galëjau - padëjau. Bulves jau patys sodinkit...

--------------------------------------------------------------------------------

Gaisrininkai


Gaisrinë. Á patalpà, kur sëdi skubiam iðkvietimui pasirengæ

gaisrininkai, neskubëdamas áeina virðininkas. Pavaikðto, paèiupinëja

árangà...

Ir neskubëdamas pasako:

- Na kà, vyrai... Gal ruoðiamës po truputá... Yra iðkvietimas...

Mokesèiø inspekcija dega...

--------------------------------------------------------------------------------

Studentai

Visi studentai skirstomi á tris grupes:

- kurie su malonumu mokosi.

- kurie mokosi be jokio malonumo.

- kurie su malonumu nesimoko.

--------------------------------------------------------------------------------

Stiklinëje degtinës optimistas mato 40 procentø spirito, o pesimistas - 60 procentø vandens!--------------------------------------------------------------------------------This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.