peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


waz-crew.peperonity.com

-=CypressHill=-

Cypress Hill: ´Narkotikams - taip´Cypress Hill - dar viena iðskirtinë Hip-Hop´o grupë tiek savo muzikiniu stiliumi, tiek savo kultûra. Jie neabejotini lyderiai tarp grupiø, kurios savo kûryba nepritaria marihuanos ir kanapiø draudimui, o atvirkðèiai - skatina legalizuoti. Ði tarp-rasinë trijulë, kilusi ið lotyniðkojo Los Andþelo kvartalo, ávardijama kaip èempionë ´NORML´ (National Organisation To Reform Marijuana Laws) organizacijos, kovojanèios dël marihuanos áteisinimo. Toká grupës statusà patvirtina tokie kûriniai, kaip ´I Wanna Get High´ (Að noriu ´apsineðti´), ´Legalize It´ (Legalizuokite tai) ir ´Insane In The Brain´, kûrinys, kuris siûlo ´þolæ´, kaip alternatyvà alkoholiui. Taèiau tikrosios grupës pasaulinio pripaþinimo prieþastys susijusios su jø propaguojamu muzikiniu miðiniu, pilnu jausmingo R&B stiliaus ir ´apsvaigusiø´, ´ginkluotø´ gatvës istorijø, dëstomø ramiu repo ritmu.

Grupës ákûrëjai: ´DJ Muggs´ (italø kilmës Lawrence Muggerud, gimæs 1968m. sausio 28d. Niujorke, Queens´e), reperis ´Sen Dog´ (Senen Reyes, gimæs 1965m. lapkrièio 20d. Kuboje, Havanoje) ir grupës lyderis ´B-Real´ (meksikieèiø/kubieèiø kilmës Louis Freese, gimæs 1970m. birþelio 2d. Kalifornijoje, Los Andþele). Sen Dog´as atvyko á Los Andþelà ið gimtinës dar bûdamas 14-os. Kartu su savo jaunëliu broliu ´Mellow Man Ace´ (Ulpiano Sergio Reyes, gimæs 1967m. balandþio 12d.), jis sukûrë vienà ið pirmøjø ispaniðko repo grupiø ´DVX´, kuri repavo ispaniðkàja leksika. Á naujosios grupës sudëtá áëjo ir buvæ ´7A3´ nariai DJ Muggs ir B-Real. Kai Mellow Man Ace paliko grupæ, kad pradëtø solinæ karjerà, likusi trijulë nusprendë pasivadinti vietinës gatvës pavadinimu ´Cypress Hill´ (Kiparisø kalva). Trijulë kaip grupë pradëjo reikðtis 1990-aisiais, paskirdami savo hardcore repavimo stiliaus þinutæ daugiausiai lotyiniðkajai auditorijai visame Losandþele. Jiems pavyko atkreipti á save dëmesá jau su bandomaisiais

áraðais ´The Phuncky Feel One´ ir ´Trigga Happy Nigga´, kuris vëliau buvo pervadintas á ´How I Could Just Kill A Man´. Pastarasis kûrinys tapo pirmuoju nedideliu grupës hitu, pasiraðius $65,000 vertës leidybinæ sutartá su ´Ruffhouse Records´ kitais metais. 1991-øjø lapkritá ávyko grupës debiutas muzikinëje scenoje, kai buvo iðleistas jø albumà tuo paèiu pavadinimu ´Cypress Hill´. Ið pradþiø albumas pasirodë tik D. Britanijos parduotuviø lentynose, taèiau po to iðleistas JAV akimirksniu susilaukë didelio susidomëjimo ir tapo platininiu. Jame galima rasti tokius jau klasika tapusius kûrinius, kaip ´I Wanna Get High´, ´Pigs´, ´Latin Lingo´, ´Tres Equis´ ir aiðku ´How I Could Just Kill A Man´. Visø ðiø kûriniø ispaniðkas versijas galima rasti ne per seniausiame grupës albume ´Los Grandes Exitos En Espanol´. Apðildydami ´Naughty By Nature´ koncertus Cypress Hill nariai keliavo po ðalá, skelbdami naujàjà Hip-Hop´o bangà. Po viso to karingumo ir radikalizmo, kurá propagavo ´Public Enemy´ ir ´N.W.A.´, Cypress Hill atstovavo atitrûkimà nuo bukos tikrovës, iðgaudami labai patrauklø repo skambesá, kuris ið dalies netgi buvo artimas visai ´baltajai´ alternatyviojo roko gerbëjø auditorijai. Antrasis grupës albumas, vietoj to, kad pasiduotø komercinei átakai, buvo susijæs su tam tikrais tragiðkais ávykiais jø mieste. Nepaisant to, ´Black Sunday´ 1993-aisiais debiutavo JAV R&B ir Pop topø virðûnëse ir atneðë grupei JAV singlø top 20 pasiekusá hità ´Insane In The Brain´, kuris ðalyje tapo dvigubai platininiu singlu, o visame pasaulyje parduotas 3,25 mln. kopijø tiraþu. Kitas albumo kûrinys ´Cock The Hammer´ pateko á Arnold´o Schwarzenegger´io kino superhito ´Last Action Hero´ garso takelá. Trijulës, kaip smurtinës lyrikos autoriø (pagrindinis grupës metodas buvo ne iðvengti, o aiðkinti, kas vyksta aplinkui) reputacijà dar labiau pabrëþë jø pasirodymas jau kito filmo ´Mad Dog And Glory´ garso takelyje. Grupë áraðë kûrinius su tokiomis grupëmis,

kaip ´Pearl Jam´ (´Real Thing´) ir alternatyvaus roko dievais ´Sonic Youth´ (´I Love You Mary Jane´), filmui ´Judgement Night´. Cypress Hill bendri muzikiniai projektai su tokiomis alternatyviojo roko grupëmis, kaip ´7 Year Bitch´ bei ´Rage Against The Machine´ rodo jø ávairiapusiðkumà ir sugebëjimà pritraukti labai ávairià auditorijà. Didþiausias lûþis grupës karjeroje ávyko 1993-aisiais D. Britanijoje, kai jie sudalyvavo grupës ´House Of Pain´ muzikiniame ture, po kurio prasidëjo Cypress Hill visuotinio pripaþinimo metai. ´House Of Pain´, ´Ice Cube´, ´Beastie Boys´ ir dar keletas kitø grupiø ir atlikëjø á pagalbà áraðinëjant naujus kûrinius ëmë kviestis ir naudotis DJ Muggs paslaugomis, o 1996-aisiais trijulæ papildë bûgnininkas, buvæs ´Beastie Boys´ narys, Eric Bobo (gimæs 1986m. rugpjûèio 27d.). 1995-aisiais iðleistas jau treèiasis grupës darbas, tamsusis ´Cypress Hill III: Temples Of Boom´ atstûmë jos jaunøjø gerbëjø auditorijà, taèiau pelnë Hip-Hop´o

visuomenës pagarbà. JAV 1,5 mln. kopijø tiraþu iðpirktas albumas be abejo tapo komercine sëkme jau pirmà savaitæ debiutuodamas treèioje Bilboard´o topo vietoje. Po tokios sëkmës, kitø metø vasará, grupæ kuriam laikui paliko Sen Dog, ákurdamas punk-rap/metal grupæ ´SX-10´, o jo vietà uþëmë ´DJ Scandalous´, anksèiau jau dirbæs su Cypress Hill. Tada grupë dar spëjo ´pagaminti´ devyniø remiksø diskà ´Unreleased And Revamped´, prieð iðsiskirstant kitiems grupës nariams. 1997-aisiais DJ Muggs iðleido ´Muggs Presents... The Soul Assassins Chapter 1´, áraðytà su tokiais kviestiniais atlikëjais, kaip ´Dr. Dre´, ´KRS-One´, ´Wyclef Jean´, ´Mobb Deep´ ir ´Wu-Tang Clan´ nariais, o B-Real tuo tarpu bendradarbiavo su ´Busta Rhymes´, ´Coolio´, ´LL Cool J´ ir ´Method Man´, áraðinëjant kûriná ´Hit ´Em High´ jums visiems gerai þinomo filmo ´Space Jam´ garso takeliui. Vëliau sekë reperio solinis debiutas su albumu ´The Psycho Realm´, áraðytu padedant Los Andþelo ispanø reperiams ´Duke´ ir ´Jacken´. 1998-aisiais Sen Dog su savo punk-rap/metal projektu SX-10 iðleido albumà ´Get Wood Sampler´ ir gráþo á Cypress Hill. Áspûdingas grupës sugráþimas su Sen Dog´u ávyko dar tais paèiais metais, kai buvo iðleistas jau ketvirtasis studijinis albumas ´Cypress Hill IV´, nors jis ir neperþengë JAV albumø top 10 ribos ir tapo ´tik´ auksiniu. ´Tequila Sunrise´, ´Checkmate´, ´Nothin´ To Lose´, ir kanapiniø dûmø pritvinkæs ´Dr. Greenthumb´ - labiausiai verti dëmesio albumo kûriniai, kuriø ispaniðkàsias versijas galima rasti ´Los Grandes Exitos En Espanol´ albume. Pastarasis albumas

buvo ilgai þadëtas grupës gerbëjams ir pagaliau buvo iðleistas 1999-øjø gruodá. Vëliau, 2000-øjø balandþio 25d., pasirodë dvigubas albumas ´Skull & Bones´, kuris tapo tarsi viduriniu variantas tarp tradicinio ir ne tokio áprasto Hip-Hop´o. Tikriausiai dar pamenate didþiausià ðio albumo hità ´(Rap) Superstar/(Rock) Superstar´. Kol kas paskutinis grupës ´leidinys´ yra 2001-øjø metø darbas ´Stoned Raiders´

Cypress Hill yra grupë, niekada nebijanti eksperimentuoti, derinti du visiðkai skirtingus muzikos stilius ir tuo paèiu skirtingas kultûras. Jiems puikiai pavyko suderinti repà su metal stiliumi, taip tarsi iðkeliant á dienos ðviesà visai naujà muzikos ðakà. Nors ðio pasiekimo negalima vadinti dideliu, labai reikðmingu ávykiu Hip-Hop´o istorijoje, taèiau grupæ tikrai verta pagirti uþ naujus iðradimus. Jie neliks tik smulki, neþymi detalë Hip-Hop´o pasaulyje.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.