peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


waz-crew.peperonity.com

-=graffiti zodynelis=-

BEEF – nesutarimas, konfliktas
BITE – plagijavimas (kopijavimas kienos darbø)
BOMB – produktyvus pieðimas arba tas pats, kaip ir throe-up - greitas pieðinys
BUFF – pieðinio nuvalymas, iðtrynimas…
BURN – surengti varþybas
CAPS – keièiami aerozoliniø daþu purkðtukai. Juos keièiant galima iðgauti ávairaus storio linijas.
CREW – graffiti pieðëjø grupuotë
CROSSING OUT – paraðyti kieno nors kito vardà. Tai isreiðkia didelæ nepagarbà.
DEF – nuostabus
DESIGNS – ivairûs taðkai, þvaigþdutës, kuriomis norima pagraþinti pieðinio uþspalvinimà. Uþspalvinimas priklauso tik nuo writerio vaizduotës
D.G.A. – nesisukiok aplinkui (ang. don’t get around)
DOPE – nuostabus, aukðèiausios klasës
FADE – daþø perëjimas
FAMILIES – daug throuw-up’u, kuriuose parasytas tas pats vardas, vienoje vietoje
FLOATERS – throw-up’ai padaryti ant vagono ir kuriø aukðtis siekia langà
FILL IN – pagrindinës piece spalvos, kuriomis ir uþspalvinamas pieðinys
HAND STYLE – taginimo stilius
HOT 110 – reiðkia tà patá, kaip ir toy – nepatyræs ar nemokantis pieðti writeris
KILL – bombinti be saiko
KING – geriausias writeris tam tikroje kategorijoje
NEW SCHOOL – pieðimo kultûra po 1984
OLD SCHOOL – pieðimo kultûra iki 1984
OUTLINE – kontûras pieðinio, kurá uþspalvinus gaunamas piece
PIECE – graffiti darbas, kur writeris parodo savo sugebëjimus. Vienu þodziu – labai graþus pieðinys
PIECE BOOK ar BLACK BOOK – writerio eskizø knyga. Naudojama susidëti savius darbus ir/ar kolekcionuoti kitø writeriø darbus
PRODUCTION – daug sienø su iðpieðtais piece ar iliustracijomis
STEEL – bet koks traukinys
STYLE WARS – varþybos tarp writeru
TAG – writerio paraðas
TAGGER – þmogus dedantis tik tagus
THROW-UP – greitas pieðinys, daþniausiai bûna 2-3 spalvu (1-kontûrui ir dar 1 ar 2 uþspalvinimui)
THROWIE – ðiuolaikinis THROW-UP terminas
TOY – 1. Nepatyræs ar nemokantis pieðti writeris; 2. Nedidelis markeris (flomasterinis þymeklis)
WAK – nestandartinis (neatitinkantis standartø) ar netinkamas
WRITER – graffiti pieðëjas


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.